Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Veteranpoolen AB: Halvårsrapport Januari - juni 2019

Period 1 april - 30 juni 2019

·Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en
tillväxt om

11,4 %.
·Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr. Resultatet efter
skatt uppgick till

8 347 (9 388) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,2 % (10,3 %).
·Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital var

9 030 (9 758) kkr.
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,46 kr (0,51 kr).

Period 1 januari - 30 juni 2019

·Nettoomsättningen uppgick till 166 179 (145 358) kkr motsvarande en
tillväxt om

14,3 %.
·Rörelseresultatet uppgick till 13 294 (15 265) kkr. Resultatet efter
skatt uppgick till

10 296 (11 882) kkr motsvarande en vinstmarginal om 6,2 % (8,2 %).
·Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital var

219 (9 743) kkr.
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,56 kr (0,65 kr).

Väsentliga händelser januari - juni 2019

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj.

Kvartal 2 2019

Veteranpoolen AB hade en omsättning för det andra kvartalet 2019 som
uppgick till 101,6 MSEK motsvarande en tillväxt om 11 % jämfört med
samma period föregående år. Veteranpoolen har under flera år haft ett
stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har det
uppdraget minskat i omfattning under perioden men övriga affärers
tillväxt har mer än kompenserat för det tappet. Resultat efter skatt
uppgick till 8,3 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 8 % vilket både
till belopp och marginal är sämre än motsvarande period föregående
år. Den svaga resultatutvecklingen är en konsekvens av ökade
satsningar för framtida tillväxt, investeringar för utvecklad
effektivitet och ökad lönsamhet för lokala franchisetagare.

Veteranpoolen verkar för att den del av landets befolkning som gått i
pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och
drift i den omfattning man själv vill. Veteranpoolens verksamhet gör
att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och
uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar
utöver sin pension. Den särskilda löneskatt för äldre som infördes
2016 tas bort från och med kvartal 3 2019. Förändringen gör att
Veteranpoolen kan erbjuda fler pensionärer stimulerande extrajobb,
utrymme för ökade löner för våra pensionärer, fortsatta satsningar på
utveckling samt fortsatt ökad lokal och central lönsamhet. Vår
samhällsnytta kommer öka och med mer än 8000 medarbetare är vi redo
att hjälpa de flesta med det mesta.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

April - juni 2019

Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr vilket innebär en
tillväxt om 11,4 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 11 172
(12 408) kkr och rörelseresultatet till 10 774 (12 047) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 % (13,2 %). Resultatet efter
skatt uppgick till 8 347 (9 388) kkr motsvarande en vinstmarginal om
8,2 %

(10,3 %).
Januari - juni 2019

Nettoomsättningen uppgick till 166 179 (145 358) kkr vilket innebär en
tillväxt om 14,3 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 14 182
(15 877) kkr och rörelseresultatet till 13 294 (15 265) kkr.
Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 % (10,5 %). Resultatet efter skatt
uppgick till 10 296 (11 882) kkr motsvarande en vinstmarginal om 6,2
% (8,2 %).

Kassaflödet

April - juni 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till

9 030 (9 758) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till 9 269 (11 168) kkr.

Januari - Juni 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgick till

219 (9 743) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgick till 9 159 (13 593) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2019-06-30 till 18 232 (17 713) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2019-06-30 till 21 098 (18 144) kkr.

Soliditeten uppgick till 25,8 % (24,2 %).

Väsentliga händelser

Etablering

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2019 på
Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 259 512 (2 210
000 av aktieslag A och 1 049 512 av aktieslag B) aktier
representerade vilket motsvarar 17,9 % av aktierna och 44,4 % av
rösterna. Följande beslutades :

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning
med

20 065 621,40 kronor vilket motsvarar 1,10 kronor per aktie.

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om
omval av

Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas
Gindin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av
årsstämman 2020.

Val av revisor

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som
franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att
driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal
ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet
i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer.
Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som
aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion
av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan
att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska
Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med
lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen
regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från
centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt
arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta
kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på
heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet
skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen 2018. De mest betydelsefulla
riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö,
medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har
inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av
bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna
delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018 där en
detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3 2019-11-21

Kungsbacka 2019-08-30

Patrik Torkelson Sabine Söndergaard

Styrelseordförande Ledamot

Fredrik Grevelius Andreas Gindin

Ledamot Ledamot

Mats Claesson

VD

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/halvarsrapport-januari---j...
https://mb.cision.com/Main/16740/2891856/1097895.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.