Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Victoria Park AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Victoria Park AB (publ)

Pressmeddelande 24 maj 2019

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 19 juni 2019 kl. 11.00 på våning sju (7) i Turning
Torso, Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.30 och avbryts när
stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 13 juni, dels senast den 13 juni till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan
ske skriftligt under adress Victoria Park, c/o Fredersen Advokatbyrå
AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
victoriapark@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress,
person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två). Före extrastämman
kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse
erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 juni 2019 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under
ovanstående adress senast den 13 juni 2019. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till
reservfond

9. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
10. Avslutning
Val av stämmoordförande (punkt 2)

Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och HomeStar InvestCo AB
föreslår att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Det noteras att Anders Pettersson och Fabian Heß avser att lämna
styrelsen för Victoria Park senast i samband med den extra
bolagsstämman. Deutsche Annington Acquisition Holding GmBH och
HomeStar InvestCo AB föreslår att styrelsen endast ska bestå av de
fem kvarvarande ledamöterna.

Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till reservfond
(punkt 8)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att med stöd av inlösensförbehåll i
bolagets bolagsordning § 5.4 besluta om att minska bolagets
aktiekapital med 113 525,17 kronor för återbetalning till aktieägarna
genom indragning av samtliga 1 032 047 preferensaktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordningen § 5.4.3 ska inlösensbeloppet för varje
inlöst preferensaktie uppgå till 300 kronor, vilket motsvarar 120
procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades
vid den första emissionen av preferensaktier. Inlösensbeloppet
överstiger kvotvärdet med 299,89 kronor. Det innebär att
återbetalning till aktieägarna kommer att ske med 309 614 100 kronor
varav 309 500 574,83 kronor återbetalas från bolagets fria egna
kapital och 113 525,17 kronor återbetalas från bolagets aktiekapital.

Enligt årsredovisningen för år 2018 uppgick det fria egna kapitalet
per den 31 december 2018 till 584 156 131 kronor. Någon förändring av
bolagets bundna egna kapital har inte skett därefter. Vid årsstämman
den 23 april 2019 beslutades dock om vinstutdelning på
preferensaktier om sammanlagt 20 640 940 kronor.

Vid inlösen av preferensaktierna föreslås bolagsstämman besluta om att
det från fritt eget kapital avsätts 113 525,17 kronor till bolagets
reservfond.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 8
juli 2019, vilket medför beräknad utbetalningsdag den 11 juli 2019.
Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir, om
stämman beslutar enligt förslaget, den 4 juli 2019.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den
verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören
i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden
av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning
detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 243 906 359, varav 76 742 815 är
stamaktier klass A, 166 131 497 är stamaktier klass B och 1 032 047
är preferensaktier med ett sammanlagt antal röster om 93 459 169,4.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller dotterbolagen vid den extra bolagsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i maj 2019
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i
tillväxtstäder i Sverige.

Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår
till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/kallelse-till-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/11505/2814651/1051202.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.