Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-04

Viking Supply Ships AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6 mars 2019 kl. 15.00 på Scandic Hotel
Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 28 februari 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman
senast torsdagen den 28 februari 2019 (helst före kl. 16.00):

· per post till adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare
AB, Box 610, 182 16 Danderyd;

· per telefon 0771 - 24 64 00; eller
· på bolagets hemsida, www.vikingsupply.com.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör
insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående
adress. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet (om så uttryckligen anges, annars är fullmakten giltig i
ett år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och
detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida,
www.vikingsupply.com.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd
torsdagen den 28 februari 2019. Aktieägare bör därför i god tid före
denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer
sådan s.k. rösträttsregistrering.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 9 327 339 aktier fördelade på 455 055 aktier av serie A och 8
872 284 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 13
422 834, varav 4 550 550 av rösterna representeras av aktier av serie
A och 8 872 284 av rösterna representeras av aktier av serie B. Vid
tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget, genom
dotterbolaget Viking Supply Ships A/S, 4 262 egna aktier av serie B
som inte kan företrädas vid årsstämman.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän.

4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av föredragningslista.

6) Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

b) revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts.

I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och den
verkställande direktören.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören.

8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

9) Beslut om:

a) retroaktivt extra arvode till styrelsen.

b) fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

11) Val av revisorer.

12) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokaten Carl
Westerberg till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 116
kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska
överföras i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 8
mars 2019. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen kunna betalas ut till aktieägarna onsdagen den 13 mars
2019.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska
vara fem utan suppleanter. För granskningen av bolagets räkenskaper
och förvaltning föreslår valberedningen ett revisionsbolag.

Punkt 9 a) - Beslut om retroaktivt extra arvode till styrelsen

Bolagets avyttring under det tredje kvartalet 2018 av tre isbrytare
till Her Majesty the Queen in Right of Canada har medfört att
koncernens finansiella situation väsentligt förbättrats.
Valberedningen föreslår mot den bakgrunden att årsstämman beslutar
att extra styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå retroaktivt till
var och en av styrelseledamöterna som valdes av årsstämman 2018 för
deras extraordinära ansträngningar i samband med
försäljningsprocessen, samt under den finansiella omstruktureringen
de senaste tre åren. Det totala extra arvodet föreslås således uppgå
till 500 000 kronor.

Punkt 9 b) - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
till ordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna. Det totala styrelsearvodet föreslås således
uppgå till 1 100 000 kronor. Då styrelsen i bolaget varit densamma
som styrelsen i det helägda dotterbolaget Viking Supply Ships A/S
föreslås att styrelsearvodet ska kunna betalas ut av dotterbolaget om
styrelserna är identiska i de två bolagen. Valberedningen föreslår
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Bengt A. Rem, Folke Patriksson, Erik
Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp omväljs som
styrelseledamöter för perioden fram till slutet av årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår vidare omval av Bengt A. Rem som
styrelseordförande och som vice ordförande föreslås omval av Folke
Patriksson.

För information om de föreslagna styrelseledamöterna, se bolagets
hemsida, www.vikingsupply.com.

Punkt 11 - Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
Rödl & Partner Nordic AB som bolagets revisor, för en period som
sträcker sig till slutet av årsstämman 2020. Rödl & Partner Nordic AB
har, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med
valberedningens förslag, låtit meddela att den auktoriserade revisorn
Mathias Racz kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses inför årsstämman
2020 enligt följande modell.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna
eller ägargrupperna per den sista dagen för aktiehandel i augusti
2019 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, som ska
bestå av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Önskar
sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största
ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst
3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna
eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget,
väljer att utse en ledamot till valberedningen ska valberedningen
bestå av tre ledamöter. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans
med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra
valberedningen. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de företräder
ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader
före årsstämman 2020. Mandatperioden för den utsedda valberedningen
ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall
någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre
representerar någon av de största ägarna i bolaget enligt ovan
angiven modell, ska valberedningen ha rätt att utse en annan
representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2020:

a) förslag till stämmoordförande,

b) förslag till styrelse,

c) förslag till styrelseordförande,

d) förslag till revisorer,

e) förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,

f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och

g) förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Punkt 13 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är de personer som under den tid
som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp.

Ersättningar till ledande befattningshavare ska attrahera, motivera
och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare
och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla
rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är
marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning
och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare ska
innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och
andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.
Rörlig ersättning kan utgå om styrelsen särskilt beslutar om detta.
Sådan rörlig ersättning ska baseras på extraordinära insatser i
förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen och alltid särskilt motiveras vid en
gemensam diskussion inom styrelsen.

Som framgår ovan ska utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara
mål. Den rörliga ersättningen ska grundas på (i) utfall i förhållande
till bolagets finansiella nyckeltal, såsom resultat och kassaflöde,
samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. Rörlig
ersättning ska inte överstiga en utbetalning motsvarande 150 procent
av den fasta lönen för respektive ledande befattningshavare.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare ska vara sex månader
och vid uppsägning från bolagets sida sex till tolv månader. För
verkställande direktöre...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.