Du är här

2018-08-17

Volati AB: Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalet april-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 1 428 Mkr (872)
· Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av
förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 86 Mkr (99)

· Organiska EBITA-tillväxten uppgick till -6 procent
· Resultat efter skatt uppgick till 61 Mkr (68)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på
preferensaktier uppgick till 0,54 kr (0,64)

Perioden januari-juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 72 procent till 2 783 Mkr (1 615)
· Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av
förvärvade övervärden (EBITA) uppgick till 137 Mkr (139)

· Organiska EBITA-tillväxten uppgick till -2 procent
· Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (96)
· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på
preferensaktier uppgick till 0,56 kr (0,79)

Händelser efter rapportperioden

· S:t Eriks Group AB med en nettoomsättning om 1 038 Mkr och EBITA
om 65 Mkr för helåret 2017 förvärvades den 15 augusti. S:t Eriks
kommer att utgöra en affärsenhet inom affärsområde Industri.

VD HAR ORDET

Verksamheten utvecklas väl trots något lägre vinst

Verksamheten i Volati har utvecklats på ett bra sätt i kvartalet men
med variationer mellan affärsområdena. Affärsområde Industri visade
stark resultattillväxt medan Akademibokhandeln följer sitt normala
säsongsmönster och redovisar ett negativt resultat. Efter kvartalets
utgång förvärvades S:t Eriks som blir en ny affärsenhet inom
affärsområde Industri.

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen starkt, främst till
följd av genomförda förvärv. EBITA-resultatet uppgick till 86 Mkr,
vilket är en minskning jämfört med samma kvartal förra året.
EBITA-resultatet har framförallt påverkats av att affärsområde
Akademibokhandeln ingår i Volati-koncernens siffror för andra
kvartalet, vilket inte var fallet för jämförelsekvartalet. Andra
kvartalet är normalt ett kvartal med negativt resultat för
Akademibokhandeln på grund av säsongsvariationer. Dessutom har
marknadsrelaterade satsningar genomförts i affärsområdet för att
driva omställningen mot ökad e-handel och för att utnyttja
potentialen i företagets starka kundklubb på 1,8 miljoner kunder.
Satsningarna har resulterat i att andelen av försäljningen som kommer
från e-handel fortsätter att öka. Det har dock gett en högre
kostnadsnivå under kvartalet jämfört med motsvarande period förra
året. Inom affärsområdet genomförs nu åtgärder för att öka
effektiviteten i verksamheten framöver.

Stark utveckling i affärsområde Industri

Affärsområde Industri visade en stark omsättnings- och
resultattillväxt till följd av vidtagna åtgärder under första
halvåret samt ökad effektivitet och tydligare strategiskt fokus.

Affärsområde Handel hade tillväxt i såväl omsättning som
EBITA-resultat till följd av genomförda förvärv och en stabil
utveckling i befintliga verksamheter. Affärsområde Konsument hade en
något negativ utveckling drivet av svaga marknadsförutsättningar inom
några verksamheter. Vi kan konstatera att den historiskt varma
sommaren har skapat utmaningar för flera av koncernens affärsområden.

Arbetar nära bolagen

De två centrala komponenterna i Volatis affärsmodell är dels att
utveckla verksamheter som genererar goda kassaflöden, dels att
använda dessa kassaflöden till ytterligare förvärv av välskötta bolag
till rimliga värderingar. För att lyckas behöver vi sätta rätt
strategisk inriktning i bolagen, ha operationellt fokus på tillväxt
och marginaler samt säkerställa rätt kompetens i bolagsledningarna. I
det här sammanhanget är jag nöjd med hur väl den nya
affärsområdesorganisationen fungerar. Affärsområdeschefernas utökade
mandat gör att vi som ägare arbetar ännu närmare bolagen, inte minst
när det gäller den strategiska riktningen för långsiktigt
värdeskapande och den operationella uppföljningen. Under andra
kvartalet har detta skapat positiva effekter inom framförallt
affärsområde Industri.

Utrymme för fortsatta förvärv

Vi har ett gott förvärvsutrymme och kan agera snabbt när vi
identifierar förvärv som motsvarar våra kriterier. Det obligationslån
som vi tog upp under 2017, tillsammans med obligationen i
Akademibokhandeln som vi tog över i samband med förvärvet, innebar
att vi under andra kvartalet hade högre finansieringskostnader än för
samma kvartal förra året. Nettoskuld i relation till justerad EBITDA
uppgick vid periodens utgång till 1,7 ggr vilket ligger väl inom
ramen för det finansiella målet på maximalt 3,0 ggr.

Händelser efter periodens utgång - förvärv av S:t Eriks

Den 15 augusti förvärvades S:t Eriks som är en av Sveriges ledande
tillverkare av betongprodukter och natursten för infrastruktur och
landskapsarkitektur. Det är på många sätt ett typiskt Volati-förvärv
och har gjorts till en rimlig värdering. Bolaget är välskött med lång
historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. Vi
ser också fortsatta utvecklingsmöjligheter för bolaget, såväl genom
tilläggsförvärv som organiskt. Förvärvet har gjorts inom ramen för
vår nya förvärvsorganisation där affärsområdescheferna har ett större
ansvar för att identifiera förvärvsmöjligheter och driva
förvärvsarbetet i nära samarbete med Volatis koncernledning, vilket
vi ser bidrar till effektivare förvärvsprocesser. Genom förvärvet har
vi förflyttat oss ytterligare ett steg närmare vårt finansiella mål
om en justerad EBITA på 700 Mkr senast vid utgången av 2019. Vi har
fokus på att fortsätta bygga Volati och utvärderar nya
förvärvsmöjligheter löpande samtidigt som vi arbetar nära bolagen för
att skapa goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

Mårten Andersson, vd

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar delårsrapporten
vid en telefonkonferens den 17 augusti kl 9.00. Presentationen hålls
på svenska.

Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-566 426
65. För webbsändning av telefonkonferensen - gå in på www.volati.se.

Denna informationen är sådan information som Volati AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående personers försorg för offentliggörande den 17
augusti 2018 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Mårten Andersson, vd, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder och efter
förvärvet av S:t Eriks totalt cirka 2 300 anställda och en årlig
omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och
preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/12520/2594164/892716.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.