Du är här

2018-05-16

Vostok New Ventures Ltd.: Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 16 maj
2018 kl. 10.00 i lokal ”The Grand Room” på Nio Rum, Hamngatan 2 i
Stockholm.

Stockholm, May 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a
beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017
samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2017. I
enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade
vinstmedel om 733 850 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 246 064 TUSD,
inklusive årets vinst om 3 417 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska
lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva
Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O
Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för
perioden intill slutet av årsstämman 2019. Vidare beslutades att ett totalt
styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett
belopp om 479 000 USD, av vilket 155 000 USD ska utgå till styrelsens
ordförande och 75 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som
inte är anställd i Bolaget och att en total ersättning om 24 000 USD
föreslås för utskottsarbete, varav 6 000 USD till envar av två ledamöter i
revisionsutskottet och 6 000 USD till envar av två ledamöter i
ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet kommer fortsatt utgöra
Bolagets investeringsutskott.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2019.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 14.00
CEST.

Bilaga

* VNV_AGM_2018_Kommuniké_(sv)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.