Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Vostok New Ventures Ltd.: Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 15 maj
2018 kl. 14.00 i lokal ”Kreugersalen” på Tändstickspalatset, Västra
Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Stockholm, May 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl
a beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018
samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2018. I
enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade
vinstmedel om 728 994 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 254 347 TUSD,
inklusive årets vinst om 6 529 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska
lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva
Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O
Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden
intill slutet av årsstämman 2020. Vidare beslutades att ett totalt
styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 479 000 USD, av vilket
155 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 USD till var och
en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och att en
total ersättning om 24 000 USD utgår för utskottsarbete, varav
6 000 USD till envar av två ledamöter i revisionsutskottet och 6 000 USD
till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet
kommer fortsatt utgöra Bolagets investeringsutskott.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

-    Årsstämman beslutade att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning),
varigenom Bolagets   namn, såsom angivet i Bye-Laws, ändras från ”Vostok
Nafta Investment Ltd” till ”Vostok New Ventures Ltd” i syfte att återspegla
den namnändring som bolaget genomförde under 2015.

-   Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upphäva
incitamentsprogrammen som antogs 2007 och 2010 efter att löptiden och
utnyttjandeperioden för tilldelade optioner under programmen, såsom
tillämpligt, löper ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* AGM_2019_-_Vostok_New_Ventures_-_Kommunike?_(sv)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.