Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-28

WALLENSTAM: Wallenstam har sålt egna aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Wallenstam AB (publ) ("Wallenstam") har i dag, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2021, beslutat att sälja 7 000 000 B-aktier innehavda av bolaget, vilka motsvarar cirka 2,12 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 1,09 procent av antalet röster. Aktierna har sålts genom en s.k. book-buildingprocess till svenska och internationella institutionella investerare, innefattande bland andra AMF och AMF Fonder, Öhman Fonder, Mertzig Asset Management AB och PriorNilsson, till ett pris om 127 kronor per aktie. Priset motsvarar en rabatt om 4,9 procent i förhållande till aktiens slutkurs den 28 april 2021.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja en effektiv kapitalstruktur för Wallenstam på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, och därigenom möjliggöra för Wallenstam att skapa maximalt värde för dess aktieägare långsiktigt. Försäljningspriset har fastställts genom en försäljningsprocess utförd av Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") och bedöms utgöra det för Wallenstam bästa tillgängliga priset.

Nettolikviden från försäljningen är avsedd att ytterligare stärka balansräkningen mot bakgrund av bolagets investeringsprogram och möjliggöra ytterligare markförvärv.

Efter att försäljningen slutförts äger Wallenstam inga aktier.

I samband med försäljningen har Wallenstam åtagit sig en s.k. lock-up på 90 dagar räknat från dagen för leverans av de sålda aktierna, avseende ytterligare aktieförsäljningar och emissioner, med vissa undantag.

SEB har varit Sole Bookrunner i samband med försäljningen. Vinge och Milbank LLP har varit legala rådgivare till Wallenstam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

 

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 21.55 CEST.

VIKTIGT MEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING 2017/1129 OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE", ENLIGT DEFINITIONEN I EU:S PROSPEKTFÖRORDNING SÅSOM DEN GÄLLER I STORBRITANNIEN PÅ GRUND AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN BOOKRUNNERN ELLER NÅGOT TILL BOOKRUNNERN NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN BOOKRUNNERN ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. BOOKRUNNERN AVSER INTE ATT UPPLYSA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

BOOKRUNNERN AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ENDAST FÖR SÄLJAREN OCH ANSVARAR INTE GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.

 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.