Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-11

Waxy International AB: Kallelse till bolagsstämma i WXY Holding AB

Aktieägarna i WXY Holding AB, 559175-2976 ("Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 26 september 2018 kl 09:00,
Smista Alle 19, Segeltorp.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.waxy-group.se, i Post-
och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på? bolagsstämman skall:

· -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt

· -anmäla sitt deltagande till Bolaget på? följande adress: WXY
Holding AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post
till: ir@waxy.se, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall
uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt for
ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande
att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella
behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan
om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1-2 biträden,
dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par
dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem
dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val till styrelsen.
7. Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med
styrelsens förslag.

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag
till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och
skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i September 2019
WXY Holding AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/waxy-international-ab/r/kallelse-till-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/18187/2900902/1103906.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.