Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

WeSC AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Stockholm, Sverige, 29 maj 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 hos
Mangold, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019 (notera att då avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan torsdagen den 20 juni 2019), och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2019, under adress: WeSC AB, att: Helene Mayer, "Årsstämma", Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm eller via e-post till stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast fredagen den
21 juni 2019 (notera att då avstämningsdagen infaller på
midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan
torsdagen den 20 juni 2019) och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör
uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i
original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens
giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.wesccorp.com) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Redogörelse för valberedningens arbete

9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter
som ska väljas av stämman

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av:

a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12.Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av aktiekapitalet

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018
och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11a) - Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11b) - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 12 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående
av fyra ledamöter. De fyra aktieägare eller ägargrupper som
röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att
utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande.
Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från
Euroclear per den sista bankdagen i den månad som infaller sex
månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig
tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna
tidpunkt. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse
ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle
att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan
kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga
förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om
den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i
valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets
webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en
ordförande för densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag
rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet
styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och
arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom
av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode
ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att,
efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som
krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i Bolaget.

Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av
emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal
utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen
ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta
bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga
bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att
öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme, såsom att införskaffa för Bolaget nödvändigt
kapital, samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella
instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av
verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.
Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge styrelsen
möjlighet att kvitta skulder till fordringsägare i Bolaget där syftet
och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 - Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna
för aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av
aktiekapitalet

a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt
punkt 14b) på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet i § 4 respektive antalet aktier i § 5 i
Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

+--+----------------------------------------+-------------------------------------+
| |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+--+----------------------------------------+-------------------------------------+
|§ |Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000|Aktiekapitalet ska utgöra lägst |
|4 |000 kronor och högst 80 000 000 kronor. |1 200 000 kronor och högst 4 800 000 |
| | |kronor. |
+--+----------------------------------------+-------------------------------------+
|§ |Antalet aktier ska vara lägst |Antalet aktier ska vara lägst |
|5 |200 000 000 och högst 800 000 000 |600 000 000 och högst 2 400 000 000 |
| |aktier. |aktier. |
+--+----------------------------------------+-------------------------------------+

b) beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets
aktiekapital med 55 350 540,142125 kronor. Minskningen ska genomföras
utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt
eget kapital. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att
uppgå till 1 252 512,696 kronor fördelat på 626 256 348 aktier, envar
med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

Verkställandet av beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för
avsättning till fritt eget kapital kräver tillstånd från
Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)-b) ovan ska fattas
som ett beslut och är giltigt endast om det biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Sty...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.