Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-27

En ny svensk guldgruva

Botnia Exploration kan på ett hållbart tillvägagångssätt ta fram guld och bli en förebild för mindre gruvbolag. De står nu redo att börja med nästa guldgruva.

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med två bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet i Västerbotten. Vindelgranseleområdet anses tillhöra ett av Sveriges mest mineralrika områden och ligger geologiskt fördelaktigt med närhet till effektiv transportlogistik och anrikning av malm. Det omfattande prospekteringsarbetet som gjorts, har fokuserats till två områden, Fäbodtjärn och Vargbäcken, tillsammans kallade Vindelgransele gruvor.

Sakkunskap och erfarenhet

Botnia har bedrivit prospekteringsverksamheter sedan 2007, de har en ledning som består av sakkunniga personer med många års erfarenhet inom prospektering. De är verksamma i erkänt mineralrika områden i framförallt Västerbotten, genom ledningens rutin kan de hitta de mest intressanta objekten för vidare undersökning. Målsättningen är att öppna en ny guldgruva i två områden kring Vindelgransele, där den höghaltiga guldfyndigheten Fäbodtjärn står först på tur.

 

Läs mer om bolaget.

Teckna här.

 

Goda framtidsutsikter

De goda resultaten från Vindelgranseleområdet är en bra grund för Botnias målsättning att starta Sveriges nästa guldgruva samt att bli ett föregångsexempel inom småskalig gruvdrift med starkt fokus på miljö. Enligt den genomförbarhetsstudie som framtagits över Fäbodtjärn finns goda ekonomiska förutsättningar för en kommersiellt framgångsrik gruvdrift i Fäbodtjärn. Det baseras på de betydligt lägre guld – och dollarkurserna:

1 343 USD/oz respektive 8,42 USD/SEK (guldpris 364 kSEK/ kg) som förelåg vid tidpunkten för rapportens upprättande under april 2018.

Dessa kan jämföras med aktuella guld- och dollarkurser, uppgående till 1 463 USD/oz respektive 9,82 USD/SEK (450 kSEK/kg)] per 22 november 2019. Bolaget befinner sig i slutskedet av processen som ska ta Vindelgransele gruvor till en producerande gruvstruktur.

wysiwyg_image

Kapitalanskaffning för en ny gruva

Företrädesemissionen syftar till att säkerställa bolagets kapital inför kommande start av gruvdrift samt för att täcka löpande kostnader under den återstående processen till dess att miljötillståndsansökan har godkänts och vunnit laga kraft. Erbjudandet avser tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten under kommande 30 månader, med beaktande av befintliga likvida medel, dock exkluderat eventuell nettolikvid från aktier tecknade genom utnyttjande av i Erbjudandet medföljande teckningsoptioner. Om till­ståndsprocessen fortlöper enligt plan och tillstånd medde­las av Mark- och miljödomstolen under andra halvåret 2020 kan Bolagets framtida finansieringsbehov antas bli relativt begränsat.

 

Erbjudandet i korthet

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av Units. En Unit består av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckning kan endast ske av hela Units, vilket innebär att aktier eller teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Vid full anslutning i Erbjudandet tillförs Botnia 18,5 MSEK före emissionskostnader och potentiellt ytterligare 15,0 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

 

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 november–11 december 2019. Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av Units den 11 december 2019 eller säljas den 9 december 2019. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 11 december 2019.

OM Botnia Exploration
wysiwyg_image

Botnia Exploration Holding är ett prospekteringsbolag med inriktning mot utvinning av diverse mineraler. Störst verksamhet återfinns inom guldprospektering, där bolaget huvudsakligen återfinns inom den svenska marknaden. Botnia Exploration Holding innehar även samarbete vid prospekteringsfasen med övriga aktörer inom branschen. Bolaget etablerades 2007 och har sitt huvudkontor i Nacka.

 

Läs mer om bolaget.

 

Teckna här. 

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-11-27

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.