Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-23

Grundskola i aktiekunskap

wysiwyg_image

Goda aktieråd behöver inte alltid vara dyra. Välkommen till Aktiespararnas aktie grundskola.

 

Här skummar vi på ytan. Du lär dig grunderna i vad  det innebär att vara aktieägare, hur du köper och säljer aktier samt hur du läser tidningarnas börssidor.

 

För att lära dig med om aktier rekommenderar vi att du deltar i någon av våra lärarledda utbildningar, antingen hos Aktiespararna i Stockholm, eller hos Medborgarskolan som finns på ett flertal orter i Sverige.

 

Aktiespararnas Gyllene Regler i korthet

Vi har tagit fram Aktiespararnas Gyllene Regler som är en bra grund för dig som vill börja spara i aktier. Det sägs att kunskap är nyckeln till framgång. Vi ger dig alla nycklarna.

 1. Sätt upp mål för ditt aktiesparande – var långsiktig

  Det är du som sätter målet för ditt aktiesparande. Ha realistiska förväntningar. Aktier är en långsiktig sparform som historiskt sett har gett en genomsnittlig total avkastning om 12 – 15 procent per år. På kort sikt kan aktiers värde variera kraftigt. Aktier lämpar sig därför bättre för långsiktigt sparande.

 2. Investera regelbundet

  Investera inte hela kapitalet som du avsatt för aktiesparande vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut och in i marknaden – det kan ofta medföra stora omkostnader.

 3. Kontrollera riskerna

  Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde.

 4. Var försiktig med belåning

  Att köpa aktier för lånade pengar kan leda till stora vinster på kort sikt, men kan också sluta i en  privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier för lånade pengar.

 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt

  Det krävs kunskap för att lyckas med aktieplaceringar. Sträva därför efter att hålla dig informerad om marknaden. Det gäller framför allt de bolag som du äger aktier i. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Följ med vad som rapporteras om bolagen.
  Lyssna gärna på råd som andra ger men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får betala priset för de dåliga råden.

 6. Gör din egen analys

  Köp inte aktier i bolag du inte känner väl till och inte har undersökt närmare. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktien. Köp aktier i bolag som uppvisar en uthållig försäljnings- och vinsttillväxt – det är den säkraste vägen till framgångsrikt aktiesparande.
  Prioritera placeringar i bolag som har en öppen och ärlig informationspolitik och som tillämpar moderna ägarstyrningsprinciper.

 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera

  Upprätta en plan för när du ska flytta om i aktieportföljen. Omplacera t ex när någon av dina aktier har kommit att utgöra en alltför stor andel av din portfölj, när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten eller när bolaget vid upprepade tillfällen inte förmår uppfylla lämnade prognoser. Vid försäljning, planera så att du inte betalar skatt i onödan.

 

Hur kommer jag igång?

Det finns tre sätt att handla aktier – genom bank, nätmäklare eller en traditionell fondkommissionär. Om du vill handla via din bank behöver du först ett VP-konto. Din bank hjälper dig att öppna kontot.

 

Via en nätmäklare kan du själv lägga dina köp-och säljorder via Internet. Om du föredrar att handla via en nätmäklare, så anmäler du dig att du vill bli kund och betalar in pengar. Du får en depå, dvs ett konto för dina pengar och dina aktier. När du har dina aktier i depå har VPC en notering om att aktierna är förvaltarregistrerade för ägarens räkning.

 

Avgifterna varierar mycket mellan olika nätmäklare, banker och fondkommissionärer. Ta dig lite tid att jämföra avgifterna, det kan du tjäna mycket pengar på i längden.

 

I ett historiskt perspektiv har aktier gett större avkastning än vanliga bankkonton. Men eftersom man riskerar att förlora en del av pengarna, vill aktieplacerarna att de ska växa lite extra.

 

Att placera pengarna i aktier innebär alltid en risk. Aktiens värde kan minska, aktien kan till och med bli helt värdelös om företaget går i konkurs. Att förstå riskerna med att spara i aktier är väldigt viktigt. Det går aldrig helt att eliminera riskerna med aktiesparandet, men genom att hantera riskerna på ett klokt sätt kan du få dina pengar att växa samtidigt som risken hamnar på en acceptabel nivå.

 

Lyssna på råd från flera olika källor om en och samma aktie. Det är alltid bra om det finns flera olika källor som ger liknande råd för en aktie, råden ska avse ungefär samma aktiekurs. Kom ihåg att alla aktieråd är färskvara eftersom analyserna förändras i samma takt som företaget.

 

Aktievärdering innebär att man använder olika analysmodeller för att försöka fastställa ett rimligt värde på en aktie. Detta kan sedan jämföras med den aktuella kursen och på så sätt kan man avgöra om aktien är köpvärd eller inte. Men eftersom olika analysmodeller kan ge olika resultat kan det vara svårt att få en entydig bild.

 

Lönsamma företag bör värderas högre än mindre lönsamma, en princip som är enkel att förstå. Lönsamheten mäts i förhållande till aktiekapital och allt annat kapital som företaget har. Dessa övervärden justeras och fram får man det justerade kapitalet, en siffra som ofta anges i börstabeller. Ofta fördelas kapitalet på alla aktier i företaget, justerat eget kapital per aktie. Mot detta ställs vinster per aktie. Avkastning på justerat eget kapital är en bra modell för att bedöma stora och stabila företag där utvecklingen kan förutses.

 

Att sälja aktier

Precis som när du köper aktier måste du lämna en order till din bank eller fondkommissionär. En säljorder.

Avgifter

På avräkningsnotan framgår också den avgift du betalat för köpet eller försäljningen. Avgiften kallas courtage och utgår i procent av köp eller försäljningsbeloppet. Det är vanligt att det finns en minimiavgift för köpet/försäljningen, ett belopp som kan variera mellan olika banker och fondkommissionärer. Avgiften får räknas bort när man beräknar sin reavinst eller reaförlust i deklarationen.

Utdelning

Aktieutdelning innebär att företaget betalar ut en del av sin vinst till ägarna. Formellt är det årsstämman som fattar beslut om utdelning även om inte alla företag lämnar utdelning. Om en aktie kostar 100 kr och utdelningen är 2 kr säger man att direktavkastningen är 2%.

Att gå på årsstämma

Är du aktieägare har du rätt att gå på företagets årsstämma, eller bolagsstämma som det hette tidigare. För att gå på stämman måste du finnas med i företagets aktiebok. Om aktierna finns registrerade på ett VP-konto är du automatiskt med i företagets aktiebok.

 

Lär dig förstå tidningarnas börssidor

De flesta dagstidningarna och ett flertal webbplatser redovisar aktuella börskurser och nyckeltal. Varje aktieslag redovisas för sig med uppdelning i A-aktier och B-aktier.

 

Här läser du köp- och säljkurs samt senaste avslutet och hur kursen har förändrats jämfört med föregående dag, både i kronor och i procent.

 

Senast betalt är kursen som aktien handlades till i det sista avslutet föregående börsdag.

 

Köpkurs redovisar vad köparna bjöd när börsen stängde.

 

Säljkurs redovisar vad säljarna ville ha.

 

Högst respektive lägst betalt under dagen redovisas (ibland även för året) samt aktiens omsättning, alltså hur många aktier som har bytt ägare under dagen.

 

P/e-tal beräknas oftast på senast betalt och senaste vinst per aktie. Även utdelning i kronor är vanligt att det redovisas.

 

Olika listor

Alla aktier som är föremål för en officiell kurssättning är marknadsnoterade. Många säger att bolag är börsnoterade även om de återfinns på till exempel Aktietorget eller den så kallade First North-listan, men det är formellt fel. De riktiga börsnoterade bolagen finns endast på OMX-ägda Nordenbörsen, med de underliggande lokala börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik, samt NGM-börsen. Övriga noterade bolag betraktas som marknadsnoterade.

 

För att ett företag ska kunna marknadsnoteras måste en mängd kriterier vara uppfyllda. Kraven är dock olika från lista till lista.

 

Nordenbörsen

När Nordenbörsen skapades i oktober 2006 förvandlades listindelningen radikalt. Ut åkte Stockholmsbörsens tidigare uppdelning i Mest omsatta aktier, Övriga aktier på A-listan, Attract 40 samt O-listan. Bolagen på alla Nordens börser delas numera in i tre olika storleksklasser, eller segment, efter börsvärdet: Stora bolag, Medelstora bolag respektive Små bolag (på engelska: Large Cap, Mid Cap och Small Cap).

 

Klassificering

Inom varje segment delas företagen in i sektorer enligt den internationella standarden GICS, (Global Industry Classification Standard), utvecklad av Morgan Stanley och Standard & Poor’s. GICS används som klassi¬ficeringsinstrument på börser i hela världen.

 

Klassificeringen syftar till att möjliggöra jämförelser mellan sektorer i olika länder samt till att underlätta investerarnas förvaltning och analyser. Branschindelningen utgår ifrån företagets huvudsakliga verksamhet, det vill säga det affärsområde som genererar mest intäkter till företaget.

 

Klart störst på Nordenbörsen är Finans och fastighet samt Industrivaror och -tjänster, med runt 25 procent vardera av det totala börsvärdet. Minst är Kraftförsörjnings- och Energisektorerna, med 1,5 respektive 2 procent av börsvärdet.

 

Index
Index används för att mäta förändringar för en grupp aktier. På Nordenbörsen finns en mängd olika index som mäter olika grupper av aktier. Mest omfattande är OMXNPI, ett generalindex över samtliga bolag noterade på Nordenbörsen. Därutöver finns för varje enskild börsmarknad ett PI-index, det vill säga ett generalindex, samt ett index för de största bolagen.

 

Vidare finns sektorindex för de nordiska bolagen totalt liksom sektorindex för varje enskild marknad. Det äldsta indexet i Sverige är Affärsvärldens generalindex, som mäter index tillbaka ända till 1901.

 

Index mäter förändringar från en tidsperiod till en annan och är skapade för att man ska kunna få en jämförelse med kursutvecklingen från en tidsperiod till en annan. Alla index mäter dagliga förändringar, det vill säga hur mycket indexvärdet har förändrats från en dag till en annan, men naturligtvis kan man också se förändringar över längre, eller kortare, tid än så.

 

Världens mest kända index är förmodligen Dow Jones industriindex på New York-börsen, som publicerades första gången den 26 maj 1896. Antalet aktier i indexet var då 12, nu 30, och index är ett oviktat prisindex.

 

X-terna listan
På den X-terna listan ligger aktier i utländska bolag med en stor andel svenska aktieägare, bland andra svenska bolag som blivit uppköpta av utländska företag och för vilka betalningen har skett till största del med aktier.

 

Observationslistan
För var och en av de olika listorna förekommer då och då aktier under rubriken Observationslistan. Företag på denna lista har på ett eller annat sätt utmärkt sig, och börsledningen vill signalera till marknaden att utvecklingen i bolaget måste följas extra noga. Detta kan gälla företag som till exempel gjort kraftiga prognosmissar, inställt betalningarna, gått i konkurs eller som står inför en verksamhetsförändring.

 

NGM-börsen
Nordic Growth Market (NGM) har varit en auktoriserad marknadsplats sedan 1999 och verkar från och med den 22 april 2003 med Finansinspektionens auktorisation som börs.

 

NGM-börsen är alltså en konkurrent till OMX-ägda Stockholmsbörsen, låt vara en liten sådan, men de formella noteringskraven är i princip desamma som för OMX-börserna – med en avvikelse nedåt i kraven på antal aktieägare och spridningen av
aktier utanför fasta händer.

 

För en notering på NGM-börsen krävs minst 300 aktieägare med minst en börspost (handelspost) motsvarande 1/8 prisbasbelopp, det vill säga runt 5 000 kronor, samt att minst 10 procent av aktierna och 10 procent av rösterna finns i allmän ägo. Handelsposterna ses över kontinuerligt och ändras vid behov vid varje hel- och halvårsskifte.

 

NGM-börsen är i första hand till för små och medelstora tillväxtbolag. Per den 31 maj 2007 fanns 45 bolag noterade med ett totalt börsvärde på omkring 11,5 miljarder kronor.

 

Nordic MTF
Nordic MTF är en plattform för handel i små och medelstora tillväxtföretag som ännu inte hunnit bli mogna för en börsnotering. Den 31 maj 2007 fanns 25 bolag noterade, med ett totalt marknadsvärde på omkring 4 miljarder kronor. Handeln sker i NGM-börsens handelssystem, men bolagen på listan är formellt onoterade.

 

Aktietorget
Aktietorget tillhandahåller aktiehandel i OMX’ handelssystem SAXESS. Fokus är inställt på växande entreprenörledda företag. Aktietorget erbjuder bolagen bland annat ett väl anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd. Per den 31 maj 2007 fanns 67 bolag noterade på listan, med ett totalt marknadsvärde på 7,3 miljarder kronor.

 

Aktietorget har sedan den 29 mars 2007 Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som värdepappersbolag i form av förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkande vid transaktioner avseende sådana instrument. Detta innebär bland annat att bolagen noterade på Aktietorget formellt betraktas som onoterade.

 

First North-listan
First North-listan är en alternativ marknadsplats för små tillväxtföretag och en del av OMX’ Nordenbörs. Den ger bolag ökad synlighet och tillgänglighet till norra Europas kapital och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North-listan ger de listade företagen samma möjligheter som de stora företagen och använder OMX’ aktiehandelssystem SAXESS. Regelverket är dock mindre avancerat än för de börsnoterade bolagen, och bolagen på denna lista betraktas formellt som onoterade. Per den 31 maj 2007 fanns 96 bolag på listan, med ett totalt marknadsvärde på omkring 40 miljarder kronor.

 

Alternativa aktiemarknaden
Alternativa aktiemarknaden organiserar handel i små och medelstora företag. Marknaden ansluter företag med en existerande ägarspridning och sammanför köpare och säljare av aktier i företagen. Formellt är Alternativa aktiemarknaden ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

 

På Alternativa aktiemarknaden handlas företagens aktier på förutbestämda dagar, som mest en gång i månaden. Företagens storlek och ägande gör en daglig kontinuerlig prissättning olämplig, varför priset fastställs via en auktionsmodell alternativt av ett särskilt marknadsråd. På varje handelsdag handlas därmed aktien till ett enda pris. Mellan de månatliga handelsperioderna mäklas större poster om köpare och säljare visar intresse.

 

Göteborgs OTC-lista
”Göteborgslistan” är ett alternativ för bolag som önskar få handel i sina aktier och som på sikt har som mål att noteras på en större marknadsplats. Syftet med Göteborgslistan är att bolag ska kunna uppnå handel och daglig värdering av sina aktier samt ägarspridning.

 

Göteborgslistan drivs av värdepappersbolaget Thenberg & Kinde i Göteborg och innehöll sex bolag i juni 2007.

 

Bequoted
Bequoted förser aktieägare, investerare och massmedier med information om aktiebolag och aktiekurser. Ett annat affärsområde är inofficiella aktielistan för värdepapper som av olika skäl inte handlas i något handelssystem. Bequoteds roll är att förmedla information om företag och se till att deras aktier kan handlas. Aktiehandeln bedrivs tillsammans med ett värdepappersbolag.

 

Inoff.nu
Inoff.nu är en webbplats som erbjuder folk att på egen hand lägga in köp- och säljintressen i diverse onoterade aktier. Om ömsesidigt intresse för en affär finns görs denna upp mellan kontrahenterna själva, till exempel via telefon.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.