Du är här

2017-06-12

1A Smart Start, LLC: 1A SMART START, LLC FÖRKLARAR ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB OVILLKORAT OCH KOMMER...

- ACCEPTPERIODEN FÖRLÄNGS
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett
erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant
jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare
som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet
(definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende
tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare
hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet
"Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den
erbjudandehandling som publicerats på Danske Banks webbplats avseende
Erbjudandet (www.danskebank.se/prospekt).

Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att 1A Smart Start,
LLC ("Smart Start") efter fullföljande av erbjudandet kommer att bli
ägare till 94,04 procent av samtliga aktier i Dignita Systems AB
("Dignita"). Acceptperioden i Erbjudandet förlängs till den 21 juni
2017.

Den 10 maj 2017 offentliggjorde Smart Start ett rekommenderat
offentligt erbjudande till aktieägarna i Dignita att överlåta
samtliga aktier i Dignita till Smart Start för 11,30 kronor kontant
per aktie ("Erbjudandet"). Per tidpunkten för detta offentliggörande
den 12 juni 2017 uppgår aktierna som lämnats in i Erbjudandet till
totalt 3 432 548 aktier i Dignita, motsvarande 94,04 procent av
aktierna och rösterna i Dignita.

Smart Start meddelar härmed att samtliga villkor för fullföljande av
Erbjudandet har uppfyllts. Erbjudandet förklaras följaktligen
ovillkorat i alla avseenden, inklusive villkoret avseende 90 procents
acceptans, och Smart Start kommer att fullfölja förvärvet av aktierna
som lämnats in i Erbjudandet. Redovisning av likvid för aktier som
lämnats in till och med den 7 juni 2017 beräknas ske omkring den 16
juni 2017.

För att ge de återstående aktieägarna i Dignita mer tid att utvärdera
och acceptera Erbjudandet har acceptperioden förlängts till den 21
juni 2017 klockan 15.00. Redovisning av likvid för aktier som lämnas
in efter den 7 juni 2017 beräknas ske omkring den 3 juli 2017.

Före offentliggörandet av Erbjudandet varken ägde eller kontrollerade
på annat sätt Smart Start aktier i Dignita. Smart Start har, före och
utanför Erbjudandet, ingått ett avtal med Stiftelsen Norrlandsfonden
angående förvärv av samtliga konvertibler som innehas av Stiftelsen
Norrlandsfonden, förutsatt att Smart Start fullföljer Erbjudandet.
Således kommer förvärvet nu att genomföras. Konvertibeln berättigar
till konvertering till högst 200 000 aktier i Dignita. Utöver de
aktier som kommer att förvärvas genom Erbjudandet och konvertibeln
som beskrivs ovan varken äger eller kontrollerar Smart Start några
aktier eller andra finansiella instrument i Dignita som ger någon
finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Dignita.

Smart Start kommer att påkalla tvångsinlösen av de resterande aktierna
i Dignita samt verka för att aktierna i Dignita avnoteras från
AktieTorget.

Kirkland & Ellis (vad gäller amerikansk rätt) och Hamilton Advokatbyrå
(vad gäller svensk rätt) är juridiska rådgivare och Danske Bank är
transaktionsrådgivare till Smart Start i samband med Erbjudandet.

1A Smart Start, LCC
För ytterligare information, kontakta:
Ian R Marples, Vice President, International Operations, 1A Smart
Start, LLC, tel. +1 972 621 0252 / +1 780 291 0359

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se
www.danskebank.se/prospekt.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 juni 2017
klockan 08.45 CET.

Viktig information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller
med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt
i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 1A
Smart Start, LLC:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och 1A Smart Start, LLC har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/1a-smart-start--llc/r/1a-smart-start--llc-fork...
http://mb.cision.com/Main/15867/2285870/686608.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.