Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

2cureX: 2cureX offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende
det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Bokslutskommunikén
finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
(www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar
"Framgångarna under det gångna verksamhetsåret har möjliggjort för oss
att accelerera lanseringen av IndiTreat® och redan under det andra
halvåret 2019 planerar vi att göra en förlansering på utvalda
marknader följt av en potentiellt tidigare marknadslansering än vad
som initialt kommunicerats. Alldeles nyligen presenterade vi
interimsresultat från valideringsstudien inom kolorektalcancer och
resultaten visade att vi nått både den primära och sekundära
slutpunkten. Av åtta patienter behandlade enligt IndiTreat®
testresultat upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS)
åtta veckor efter inledd behandling. Att nå både den primära och
sekundära slutpunkten vid denna halvtidsutvärdering understryker vår
tro på IndiTreat®-teknologin och innebär att vi i samarbete med
prövaren fortlöper studien mot slutsats."

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 912 KSEK (-2
451 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,18 SEK).
· Soliditeten** uppgick till 52,3 % (88,6 %).
· Kassa och bank uppgick till 20 063 KSEK (19 985 KSEK).
Helår (2018-01-01 till 2018-12-31) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (47 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 672 KSEK (-3
995 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,80 SEK (-0,37 SEK).
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet
2018:

10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 december 2018:
10 350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

· 2cureX erhåller i början av oktober 2018 CE-IVD-märkning av sin
produkt IndiTreat®. CE-IVD-märkningen berättigar 2cureX att sälja
IndiTreat®-test i Europa. CE-IVD-märkningen placerar 2cureX i en unik
position för att, helt enligt plan, framgångsrikt lansera IndiTreat®
på den europeiska marknaden under 2020.

· 2cureX erhåller i mitten av november 2018 tillsammans med den
kliniska partnern Vejle Universitetssjukhus godkännande att inleda en
klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer. IndiTreat®
valideras därmed kliniskt i tre stora cancerindikationer
(kolorektalcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer).

· 2cureX meddelar i början av december 2018 att Bolaget accelererar
lanseringen av IndiTreat®. Bolaget kommer att göra en förlansering på
utvalda marknader redan under det andra halvåret 2019.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· 2cureX stärker i mitten av januari 2019 organisationen genom att
rekrytera Carit J Andersen som CFO för bolaget.

· I slutet av februari 2019 meddelade 2cureX positiva kliniska data
som visar att dess kliniska prövning i kolorektalcancer har uppfyllt
både den primära och sekundära slutpunkten vid en
halvtidsutvärdering.

För fullständig bokslutskommuniké, se
https://www.2curex.com/sv/investerare/rapporter/.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Carit Jacques Andersen, Chef Finance Officer
Chief Executive
Officer
E-mail: E-mail: CJA@2curex.com
ot@2curex.com
Telefon: +45 Telefon: +45 20230970
22115399
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission
E-post: ca@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottskörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-offentliggor-bokslutskommunik...
https://mb.cision.com/Main/16432/2753559/1000213.pdf
https://mb.cision.com/Public/16432/2753559/abc9eff11f954707.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.