Du är här

2017-05-16

A1M: Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ)

Idag, den 16 maj, hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på
årsstämman var eniga.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande
av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens
ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp
till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till tre
styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget.
Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av sex
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin,
Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo
Åkerström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant
omvaldes Magnus Gram. På årsstämman omvaldes Martin Austin till
styrelseordförande.

Stämman beslutade även att bolagets revisorer Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den
årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i A1M Pharma AB
(publ) ("A1M"). Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör samt
övriga ledande befattningshavare vilka kan omfatta styrelseledamöter
som, utöver det uppdraget, också har andra befattningar inom A1M,
nedan gemensamt benämnda "ledande befattningshavare". Riktlinjerna
skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal,
som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna
fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer
fastställts.

1. Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bestå av hela styrelsen och har bland annat
till uppgift att;

· bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;

· följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt

· följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

2. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas
på så sätt att A1M kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare.

3. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens
ansvar, roll, kompetens och befattning. Lön skall fastställas per
kalenderår.

4. Rörlig lön

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig
lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på
utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren
och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje
verksamhetsår. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och
kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald
pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker
viss uppräkning så att totalkostnaden för A1M blir neutral.
Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till
maximalt 30 % procent av fast årslön. Därutöver kan styrelsens
ersättningsutskott fatta beslut om diskretionär rörlig lön för att
premiera extraordinära insatser. Sådan rörlig lön skall vara
marknadsmässig.

5. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsens
ersättningsutskott bedömer det lämpligt och/eller vid en individuell
sammanvägning av den totala löne- och ersättningsbilden, vara
berättigad till en extra sjukförsäkring.

6. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga
pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med A1M.
Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda. Löneavståenden
kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda
pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för A1M blir neutral.

7. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från A1Ms sida skall vara marknadsmässig för ledande
befattningshavare. Uppsägningstiden från ledande befattningshavares
sida skall vara lägst 3 månader. Styrelsen kan ingå avtal som ger
ledande befattningshavare rätt till marknadsmässigt avgångsvederlag.
Avgångsvederlaget skall vara avräkningsbart mot lön erhållen vid ny
anställning.

8. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut om lön och övriga villkor
för ledande befattningshavare.

9. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett
beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga
anställda. Ett aktierelaterat incitamentsprogram skall följa
Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

10. Övrigt

Styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att frångå ovanstående
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det. Dock skall ersättningen i samtliga
fall vara marknadsmässig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det
sammanlagda registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier
dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att
skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är
ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som
begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två
inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy
(PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att
möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa
metastaserad cancer samt diagnos och behandling av
havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor
av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna.
Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn
avlider i sjukdomen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/kommunike-fran-arsstamman-i-a1m-pharma-a...
http://mb.cision.com/Main/10415/2266855/675270.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.