Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

AB Högkullen: Högkullen offentliggör värderingsutlåtande avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Detta pressmeddelande offentliggörs av styrelsen för AB Högkullen
(publ) ("Högkullen") i enlighet punkten IV.3 i takeover-reglerna
utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("takeover-reglerna").

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget")
lämnade den 18 april 2017 ett erbjudande att förvärva samtliga
preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen ("Erbjudandet").
Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget att
Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud enligt
takeover-reglerna. Klargörandet föranleddes av att
Aktiemarknadsnämnden fastställt, genom AMN 2017:16, att det uppkommit
budplikt för det av Samhällsbyggnadsbolaget numera helägda
dotterbolaget SBB i Norden AB. I enlighet med uttalandet från
Aktiemarknadsnämnden fullgör Samhällsbyggnadsbolaget
budpliktsskyldigheten i SBB i Nordens ställe.

Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder preferensaktieägare i Högkullen två
alternativ:

· en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för varje
fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen, alternativt

· 32,00 SEK kontant per preferensaktie i Högkullen
Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder innehavare av teckningsoptioner i
Högkullen tre alternativ:

· tjugoåtta (28) nya stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget
för varje befintlig teckningsoption i Högkullen, alternativt

· att för tre (3) befintliga teckningsoptioner i Högkullen erhålla
en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, alternativt

· 150,00 SEK kontant per teckningsoption i Högkullen
Det totala budvärdet för samtliga preferensaktier i Högkullen uppgår
till cirka 300 MSEK och det totala budvärdet för samtliga
teckningsoptioner i Högkullen uppgår till cirka 141 MSEK.
Erbjudandets totala värde uppgår således till cirka 441 MSEK, baserat
på kontantalternativet i respektive erbjudande.

Den 15 maj 2017 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget att
offentliggörande av erbjudandehandlingen senarelagts samt att
acceptfristen för Erbjudandet kommer förlängas. Då vederlaget nu
beräknas utbetalas senare än vad som tidigare var kommunicerat medför
det att de preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i
Högkullen som väljer det vederlagsalternativ som innebär att de
erhåller preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlag inte
kommer att erhålla den preferensaktieutdelning i
Samhällsbyggnadsbolaget som annars skulle utbetalats den 10 juli
2017. För att preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare som
väljer ett sådant vederlagsalternativ ska få ett värdemässigt
oförändrat vederlag kommer dessa att kompenseras kontant.

Som kompensation för de preferensaktieinnehavare i Högkullen som
väljer preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som
vederlagsalternativ, kommer en kontant ersättning om 0,35 SEK per
erhållen preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i
samband med utbetalning av vederlaget. Den kontanta ersättningen
tillsammans med erhållen preferensaktieutdelning från Högkullen med
utbetalningsdatum den 25 juli 2017 kommer motsvara den
preferensaktieutdelning som annars skulle erhållits från
Samhällsbyggnadsbolaget med utbetalningsdatum den 10 juli 2017. Som
kompensation för de teckningsoptionsinnehavare som väljer
preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlagsalternativ,
kommer en kontant ersättning om 8,75 SEK per erhållen preferensaktie
i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i samband med utbetalning av
vederlaget.

För ytterligare information om Erbjudandet, se sbbnorden.se.

Närståendeförhållanden och intressekonflikter

Samhällsbyggnadsbolagets helägda dotterbolag SBB i Norden äger 10 000
000 stamaktier i Högkullen, motsvarande 51,6 procent av aktierna och
91,4 procent av rösterna, vilket innebär att Samhällsbyggnadsbolaget
är moderbolag till Högkullen. Erbjudandet omfattas därmed av
bestämmelserna i avsnitt IV i takeover-reglerna där det bland annat
föreskrivs att Högkullens styrelse är skyldig att inhämta och
offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en
oberoende expert avseende Erbjudandet, samt att acceptfristen i
Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckor. Vidare innebär detta
att samtliga styrelseledamöter i Högkullen är förhindrade att delta i
styrelsens handläggning och beslut i frågor relaterade till
Erbjudandet, vilket medför att styrelsen för Högkullen inte kommer
uttala sig om Erbjudandet.

Fairness opinion

Styrelsen har med anledning ovanstående närståendeförhållande anlitat
PwC för att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet i
enlighet med IV.3 i takeover-reglerna. Av PwC:s fairness opinion, som
bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser
att Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv är skäligt för
Högkullens aktieägare (såvitt avser Erbjudandets vederlag om en (1)
nyemitterad preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för fjorton (14)
befintliga preferensaktier i Högkullen), samt skäligt för dess
innehavare av teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 16.40 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/hogkullen-offentliggor-varderin...
http://mb.cision.com/Main/12750/2273560/679634.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.