Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Abelco: Årsstämmokommuniké för räkenskapsåret 2015

Abelco AB, org nr 556775 - 2745 har den 12 maj 2016 hållit årsstämma
där det i huvudsak beslutades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen avseende moderbolaget samt koncernen, att
resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda
balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande
direktören och styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvode till
styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen ska utgå enligt
följande:

Styrelsens ordförande skall erhålla 62 300 kr (alternativt fakturerat
arvode 82 900 kr)

Övriga styrelseledamöter skall erhålla 35 600 kr vardera (alternativt
fakturerat arvode 47 300 kr )

Till styrelsen omvaldes Nils-Gunnar Aronsson, Jörgen Åkesson och
Mikael Andersson. Som ny styrelseledamot valdes Thore Johansson,
entreprenör från Brålanda in.

Till revisor omvaldes JDG Revision AB.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande
bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om
emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med
kvittningsrätt eller apport.

För att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens
förslag till bemyndigande beslutade årsstämman att ändra
bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital samt
säte.

Den nya lydelsen blir således

§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.625.000 kronor
och högst 10.500.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 26.250.000 st och
högst 105.000.000 st.

Bolagsstämman fattade beslut om avyttring av aktierna i Abelco
Utveckling AB, 556575-8496 och Rollertilt AB, 556762-0314 till
styrelseledamoten Mikael Anderssons helägda bolag DaticIT AB
556384-9453. Försäljningen skedde till ett belopp motsvarande
bolagens substansvärde. Aktier som direkt eller indirekt innehas av
Mikael Andersson, eller närstående till honom deltog inte beslutet.

Samtliga beslut fattandes enhälligt.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 6.688.888 aktier och
röster. Aktieägare med 5.044.324 aktier och röster , motsvarande c:a
75 % av den totala aktiestocken deltog i bolagsstämman.

Styrelsen, Sotenäs 12 maj 2016

Eventuella frågor Besvaras av VD Mikael Andersson 0736-333200 eller
ordf. NilsGunnar Aronsson 0705-467744

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco/r/arsstammokommunike-for-rakenskapsaret...
http://mb.cision.com/Main/11615/2008525/515345.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.