Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Abelco Investment Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) - NGM MTF

Nettoomsättningen uppgick till 6 541 KSEK (21 828 KSEK)

Totala intäkter uppgick till 8 808 KSEK (33 556 KSEK, varav 12 490
extraordinärt)

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12 816
KSEK (874 KSEK)

Rörelseresultatet (EBITA) exkl. extraordinära poster, uppgick till -12
816 KSEK (-11 616 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 440 KSEK (-1 105
KSEK)

Resultatet efter finansiella poster exkl. extraordinära poster uppgick
till -16 440 KSEK (-13 595 KSEK)

Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till -12 128
KSEK (-815 KSEK)

Nettoresultatet efter skatt och min., exkl. extraordinära poster
uppgick till -12 128 KSEK (-13 305 KSEK)

Nettoresultat per aktie vid periodens slut* uppgick till -0,04 kr
(-0,01 kr)

Nettoresultat per aktie vid periodens slut, exkl. extraordinära
poster* uppgick till -0,04 kr (-0,09 kr)

Kassaflödet för perioden uppgick till -1 729 KSEK (8 948 KSEK)

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 814 KSEK (11 155 KSEK)

* 2018-06-30 fanns 320 750 000 aktier och 2017-06-30 fanns 156 600 000
aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

· Abelco minskar sitt ägande i Umida Group AB (publ) med 600.000
aktier för frigörande av kapital.

· Investering i norska Green Ideas AS inför börsnotering.
· Abelcos aktieägare erbjuds att teckna aktier i Hotel Insider Plc
till samma villkor som Abelco.

· Dotterbolagskoncernen TBS tecknar LOI kring samgående och
planering för börsintroduktion.

· Sven Hattenhauer utses till ny VD med tillträde 1 september 2018.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Abelco genomför kvittningsemission i syfte att öka ägandet i
Quickbit eu AB med ytterligare 1 500 aktier.

· Abelco minskar sitt ägande i Umida Group AB (publ) med resterande
600.000 aktier för frigörande av kapital. Därmed har Abelco avyttrat
samtliga aktier i Umida Group AB (publ).

· Abelco genomför kvittningsemission och minskar märkbart
skuldbelastningen på balansräkningen.

VD-KOMMENTAR

Första halvåret - fortsatt förändring

Första halvåret 2018 har inneburit en fortsättning på den
förändringsresa och renodling Abelco står inför. Strategin är
fastlagd och innebär i korthet investeringar till rimlig värdering
och med goda förutsättningar för börsnotering.

Vår egen portfölj av tjänsteutbud har byggts på, innehaven har
analyserats och sorterats, ärvda tidigare investeringar är på
säljlistan, planer för samtliga övriga innehav har fastslagits. Vårt
erbjudande har därmed förtydligats och vässats samtidigt som dialog
med framtida potentiella samarbetspartners utkristalliserats.

Städprocessen har fortsatt men närmar sig onekligen sitt slut. Att
städa ända in i det sista är inte alltid kul men det måste göras.
Viktigt är dock att söka städa inför det som komma skall, och i detta
ligger välkomnandet av bolagets nye verkställande direktör, Sven
Hattenhauer, som jag önskar ska ta över förutsättningar att skapa
något enastående.

Planerna finns där och fortsatt finns tuffa beslut att ta, under
resans gång, och det är jag övertygad om att bolagets nye VD kommer
göra utan problem!

Sven har fokus! Och fokus är vad som nu behövs efter
städningsprocessen och de alltför senarelagda noteringsprocesser som
rått i de bolag vi inte haft full insyn - eller mandat att påverka -
i.

Jag hoppas och tror att ni som aktieägare, kommer att få se och
uppleva vad jag menar tids nog. Och när ni "träffar" min efterträdare
kommer ni tro mig!

Investeringstakt- & portföljbyggande

Vår förtydligade strategi ger klarhet kring vilket fokus vi skall ha,
vilka krav vi har på potentiella investeringar och därmed potentiella
innehav samt vilken form av effektiv kapitalstruktur det kräver och
medför.

Genom detta fokus har vår s.k. "lead-pipe" vuxit och samtidigt blivit
förtydligad. Kort sagt, de möjligheter och investeringar som inte
fullt ut lever upp till våra förväntningar och krav, i enlighet med
strategin, nu får ett tydligt nej. Samtidigt får de möjligheter och
investeringar som lever upp till våra krav fullt fokus och stöd från
oss.

Vi kallar det ansvarsfullt ägande och där Abelco agerar för en roll
som aktiv verksamhetsutvecklare. Något vi tar på stort allvar
samtidigt som vi bedömer det vara bäst och förhoppningsvis mest
framgångsrikt för våra aktieägare, både nu såväl som över tid.

Marknadskommunikation

Ambitionen sattes - högt. Materialiserandet från delar av portföljen
att hålla utlovade deadlines har uteblivit jämfört med den grad vi -
och säkert ni - önskat. Mot bakgrund av detta stärks vår tilltro till
vår strategi investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar för börsnotering, än mer. Vår marknadskommunikation
kommer återspegla vår strategi ytterligare framöver.

Såväl nu som över tid bedömer vi detta som bra - för dig som
aktieägare!

2018 blir spännande

Vi har sagt det förut. Och vi står fast vi det - igen. Med det som
genomförs, planer för framtid, tydliggjord strategi och ökat fokus i
linje med strategi - då skapar vi avkastning genom ansvarsfullt
ägande och långsiktigt värdeskapande.

Jag hoppas att du fortsatt vill följa med på vår resa.

Jag önskar min efterträdare all lycka och jag tror att ni som
aktieägare kan vänta er stordåd från Sven!

Stockholm, 23 augusti 2018

Henrik Sundewall, VD

PORTFÖLJEN - I SAMMANDRAG

TBS Group

Med potential - och förhoppning - om att bli en "juvel" i portföljen
arbetar vi metodiskt vidare med verksamhetsutvecklingen i syfte att
skapa inbrytningar mot nya marknadssegment och applikationsområden.
Bolaget har förtjänstfullt påvisat sin förmåga genom att vinna såväl
prototypbeställningar såväl som att bli offertgivande part i flera
större sammanhang. Engagerade ägare, skarp kompetens och stor
målmedvetenhet sammanfogad med nyfiket ledarskap skapar förutsättning
för fortsatt fokuserad resa mot ett tydligt mål. Bolaget ägs idag
till 51% av Abelco . Tydligt värdeutvecklande plan finns för bolaget,
vilket vi kommer arbeta hårt för att förverkliga.

JVM Group

Abelco äger 100% av både Mockfjärdshus och Hembad, genom ägandet av
JVM Group. Båda bolagen har stor utvecklingspotential inom sina
respektive områden, vilket krävt stort engagemang såväl som mer
finansiellt stöd än planerat under resans gång. Planer finns för båda
bolagen i grupperingen, om än så klart olika då bolagens
verksamhetsinriktningar skiljer sig. Med hänsyn till ägarbolaget
Abelcos tydliggjorda strategi så befinner sig båda bolagen på Abelcos
säljlista, vilket inte ska missuppfattas såsom "negativt" utan
snarare som ett förtydligande av Abelcos renodling där andra ägare
kommer finna större synergier än vad Abelco gör i dessa bolag.

Umida Group AB (publ)

Abelcos ägande i Umida har under rapportperioden avyttrats till 50%
och efter rapportperioden avyttrats fullt, i syfte att frigöra
rörelsekapital.

Quickbit eu AB (publ)

Quickbit ansökte om notering hos NGM MTF under hösten 2017. Abelcos
engagemang har ökat från inledande 3 375 000 aktier till att öka
detta med ytterligare 1 500 000 aktier till totalt 4 875 000 aktier.
Ambitionen från bolagets sida har uttryckligen varit att skapa
förutsättning för notering av bolagets aktie. Efter diverse
tillstånds-relaterande frågeställningar har bolaget föredömligt valt
att finna tillståndslämplig lösning, varvid bedömningen är att
bolaget kommer att fullfölja sin ambition mot notering av aktien inom
inte alltför avlägsen tid.

Hotel Insider Plc

Hotel Insider har för avsikt att lansera sin disruptiva tjänst inom
kort, i samband med att Abelcos aktieägare erhåller erbjudande om att
teckna aktier i Hotel Insider till samma villkor som Abelco. Bolaget
har varit måna om att verkligen lansera sig som "förändrare" i en -
till synes - mogen mångmiljardmarknad. Detta föranledde att Abelco
gjort tilläggsinvesteringar i bolaget och dessutom avkrävt
erbjudandeplikt gentemot Abelcos aktieägare till samma villkor,
vilket alltså avses ske inom kort. Hotel Insider har en tydligt plan
för egen börsnotering.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability som utvecklar och säljer motordrivna
hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning uppgår till
ca 10,7%. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar
stor potential för sina kommersiella utsikter. Bolaget har för avsikt
att noteras under 2018.

Green Ideas Group AB (publ)

Abelcos ägande i Green Ideas Group är baserat på Abelcos grundläggande
strategi; investering till rimlig värdering med goda förutsättningar
till börsnotering. Abelco följer och stödjer bolaget i att uppnå
denna målsättning.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN OCH ÖVRIGT

Omsättning och resultat

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 8,8 mkr (33,6 mkr). I
denna större differens inkluderas inbromsningen av Mockfjärdshus, som
står inför avyttring, i tillägg till ca 12,5 MSEK i extraordinära
intäkter vilka genererades genom Mockfjärshus ackord som gavs laga
kraft. Dotterbolaget Hembads accelererade säljfokus och
betalningsmodell mot kund har ändrats och effekterna av detta har
inte givit genomslag i utfallet i första halvåret. Istället är det
sannolikt att effekten börjar synas ordentligt efter sommarperioden.
TBS-gruppen har skapat en bra marknadskontakt med flertalet offerter
som, i den mån offerterna materialiseras, bör kunna ge god utdelning.
Även detta bör vi skönja efter sommaren.

Resultat efter skatt och minoritet uppgick till -12,1 mkr (-0,8 mkr,
respektive -13,3 mkr efter extraordinära poster) vari fortsatta
avvecklingskostnader för viss personal också belastat resultatet för
första halvåret.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till -1,7 mkr 8,9 mkr). Differensen
jämfört med föregående år kan te sig onaturlig, vilket primärt beror
på föregående års nyemission. Det negativa kassaflödet för årets
period härrör sig till primärt till kapitalbindning i finansiering av
dotterbolag och övriga portföljbolag samt att inga avyttringar skett
under perioden, vilket hade varit önskvärt såväl som planerat.
Finansiering av portföljen sker genom upplåning jämte nyemissioner.
Bolaget kommer också finansiera sig genom avyttring av tillgångar, om
än att senarelagda noteringar av portföljbolag medför
kapitalbindning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har
upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder
upptas till anskaffning...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.