Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Abelco Investment Group: Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019,
kl. 13.30 på Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen
den 9 maj 2019, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 9
maj 2019, via e-post till: info@abelco.se eller via brev till Abelco
Investment Group AB (publ), att: "AGM 2019", Box 55979, 102 16
Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida från den 16
april 2019, www.abelco.se/dokument. Aktieägare som företräds genom
ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen
den 9 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

ads. Fastställande av resultat- och balansräkning;
adt. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

adu. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Särskilt bemyndigande för styrelsen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda
styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och
till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala
avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt
belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre
ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja Kenneth Arnström, Carl Olsten och Sven-Erik
Hattenhauer som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja Jenny Gentele till Bolagets revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med
villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos
Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets
hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 518 284 900 aktier och röster.

Stockholm i april 2019

Abelco Investment Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/kallelse-till-arsst...
https://mb.cision.com/Main/15414/2786536/1024087.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.