Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Abelco Investment Group: Kvartalsrapport 1 2017

· Nettoomsättning uppgick till KSEK 1 117 (f å KSEK 53)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -1 759 (f å KSEK -52)
· Resultat per aktie: -0,02 SEK (f å 0,01 SEK)
· Eget kapital per aktie: 0,10 SEK (f å 1,18 SEK)

Jämförelsesiffrorna i denna rapport inkluderar dotterbolagen fram till
2016 05 09 för Abelco Nordic AB samt till 2016 05 14 för de vilande
bolagen Abelco Utveckling AB samt Rollertilt AB. Efter dessa datum
och framledes är bolaget utan dotterbolag och ingen
koncernredovisning sker under resten av 2016. Denna rapport avser
moderbolaget, Abelco Investment Group AB samt det delägda
dotterbolaget TBS Group AB, som äger 73,88 procent av aktierna i
dotterbolaget TBS Yard AB och 100 procent av aktierna i TBS
Industrial Properties.

Under första kvartalet har fokus legat på att genomföra den
transformation bolaget tidigare kommunicerat med målet att bli ett
renodlat investmentbolag vars aktie noteras på för ändamålet lämplig
marknadsplats.

Efter rapportperiodens utgång har Abelco godkänts för notering av
bolagets aktie på NGM Nordic MTF, med 24 maj 2017 som första
handelsdag.

Under kvartalet har ett flertal potentiella förvärvsobjekt genomlysts
om än att inget operationellt förvärv genomförts under kvartalet.
Däremot har två mer renodlat finansiella investeringar gjorts, dels
en aktie-investering i PrettyClose samt dels en bryggfinansiering av
ett fastighetsförvärv i Tyskland.

Efter rapportperiodens utgång har Abelcos styrelse utsett undertecknad
till ny verkställande direktör för bolaget och det är med stor
tillförsikt och entusiasm jag axlat denna roll.

Reinhold Konnander
VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i tillväxtbolag i samband
med omstruktureringar. Branscher som är intressanta är industri,
verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och
rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt
rörelsekapital. Abelco har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad
finansiering som kapital. Abelco Investment Group AB (publ)
investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 117 (f å KSEK 53). Det
redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK -1 759 (f å KSEK
-52). Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär som
uppstod för listningen på NGM Nordic MTF.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,02 SEK per aktie
(f å 0,01 SEK).

Finansiellt utfall för JVM Group, som innefattar bolagen Mockfjärdshus
och Hembad, är inte inkluderat i denna kvartalsrapport med hänvisning
till att förvärvet om 51 % av kapital och röster i JVM Group fullt ut
villkorats av att ackordsförslaget i Mockfjärdshus först skall
godkännas. Efter rapportperiodens slut har ackordsförslaget godkänts,
varvid att JVM Group kommer att inkluderas hädanefter. Under första
kvartalet 2017 omsatte JVM Group ca 11,4 MSEK med ett resultat om
cirka -1,6 MSEK.

Omsättningen under första kvartalet 2017 baseras primärt på
koncerndotterbolaget TBS och resurser satsas och tillsätts för att
stärka både försäljningsorganisationerna och ledningsfunktionerna i
både TBS och JVM Group.

Likviditet och finansiering

Abelco hade vid periodens utgång KSEK 1 617 (f å KSEK 138) i likvida
medel 0 KSEK i nyttjade krediter. Per rapportdatumet hade bolaget
långfristiga räntebärande skulder om KSEK 11 324 (f å KSEK 0).

Efter rapportdatumet genomförde Abelco Investment Group AB (publ) en
riktad nyemission om 51 60 000 aktier till kursen 0,15 SEK.
Sammanlagt tillförde denna emission Abelco 7 740 000 SEK före
emissionskostnader. I samband med detta kom antalet aktier att öka
från 105 000 000 stycken till 156 600 000 stycken. Nyemissionen
registrerades först under det andra kvartalet 2017, varför Abelco
inte förfogade över allt det kapital som emissionen tillförde vid
månadsskiftet mars/april.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2017 uppgick Abelcos egna kapital (hänförligt till
moderbolagets ägare) till KSEK 10 049 (f å KSEK 7 863). I detta
belopp ingår inte likviden från den riktade nyemissionen som kom att
göras under våren 2017, då denna emission inte registrerades innan
det andra kvartalet 2017.

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2017 till 18,0 procent (f å
97,0 procent).

Aktiekapitalet var per den 31 mars är fördelat på 105 000 000 aktier
med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns endast ett aktieslag. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Notering

Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och
med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med
ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco
processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande
från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag kom att
bli den onsdag 24 maj 2017. Abelcos aktie handlas under kortnamnet
ABIG MTFmed ISIN-kod SE0003617075

Per den 31 mars 2017 hade bolaget cirka 800 aktieägare.

Anställda

Per den 31 mars 2017 hade Abelco en (1) anställd, bolagets
verkställande direktör. Övriga tjänster köps in på konsultbasis i
syfte att minimera kostnaderna för Abelco.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har två finansiella investeringar gjorts, dels en
aktieinvestering i PrettyClose samt dels en bryggfinansiering av ett
fastighetsförvärv i Tyskland.

Under januari 2017 investerade Abelco 2 Mkr i det snabbväxande
företaget Prettyclose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK
per aktie. Prettyclose har under en tid utvecklat en tjänst som
riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. Tjänsten,
som är medlemsbaserad, beräknas lansera under andra kvartalet 2017.
Abelcos investering i PrettyClose uppgår till 2 MSEK vilket motsvarar
drygt 5% av kapital och röster. PrettyClose har som målsättning att
börsnoteras innan utgången av 2017. Styrelsen ser investeringen i
Prettyclose som rent finansiell placering, utan krav på stöd från
Abelcos sida.

Bryggfinansiering av fastighetsförvärv i Tyskland är riktad till
Athene Immobiliengruppe GmbH och uppgår till ca 5 MSEK (545 KEUR).
Transaktionen är finansiell och återbetalning jämte ränta sker i
likvida medel och inte i aktier.

Samtidigt kunde Abelco skicka i väg sin första faktura för en
emissionsgaranti. Under december 2016 deltog Abelco i ett
garantikonsortium som garanterade spridningsemissionen i Samtrygg
Group AB (publ). Emissionen fulltecknades, och Abelcos åtagande
utnyttjades inte alls.

I början av februari 2017 registrerades Abelcos nyemission hos
Bolagsverket. Efter det att emissionen är registrerad uppgår
aktiekapitalet i Abelco till 10 500 000,00 SEK fördelat på 105 000
000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Abelco höll en extra bolagsstämma den 8 mars, bland annat i syfte att
ändra bolagsordningen. I syfte att möjliggöra framtida förvärv med
egna aktier och att snabbt kunna ta in kapital, givet att rätt
möjligheter uppstår, röstade bolagsstämman enhälligt genom ett
förslag om öka det maximala antalet aktier och justera
aktiekapitalets gränser. Vidare godkände bolagsstämman ett förslag om
att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner av både aktier och
teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärvsuppgörelsen omfattande 51% av JVM Group, innefattande
Mockfjärdshus och Hembad, var villkorad av godkännande av
ackordsförslag i Mockfjärdshus. Efter rapportperiodens slut har
sådant ackordsförslag godkänts, varvid förvärv av 51% av JVM Group
genomförs.

Bryggfinansieringen till Athene Immobiliengruppe GmbH avseende
fastighetsförvärv i Tyskland uppgående till cirka 5 MSEK (545 KEUR)
fortlöper. Återbetalning av lånebelopp jämte ränta har försenats
något av olika administrativa orsaker. Målsättningen om full
återbetalning under sommaren 2017 kvarstår.

Under andra kvartalet har Abelco genomfört en riktad nyemission
omfattande 51 600 000 aktier, vilka tecknats kontant såväl som genom
kvittning. Efter nämnda emission uppgår bolagets totala antal aktier
till 156 600 000.

Under andra kvartalet beslöt styrelsen för Abelco att tillsätta
Reinhold Konnander till ny verkställande direktör efter Peter Nisser.

Den 22 maj 2017 erhöll Abelco Investment Group AB (publ) ett
godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första
handelsdag kom att bli onsdag 24 maj 2017. Abelco har under våren
2017 genomgått en noteringsprocess hos NGM som ledde till ett
godkännande från NGM att notera bolagets aktie på NGM MTF under
kortnamnet ABIG MTF. Första handelsdag kom att bli onsdagen 24 maj
2017.

Nuläge

Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att
inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco
har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter
vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna
bolag kan komma att kan genomföras om rätt objekt dyker upp.

Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda, därför har
Abelco som mål att investeringarna ska vara listade inom 12 månader
från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar
inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det
blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering skapa
bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra
bolagens synlighet. Genom att Abelco kan tillföra kapital och ett
brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en
attraktiv partner för entreprenörer och ägare.

I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta med
företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar med
hög avkastning för att därigenom skapa såväl kortsiktig som
långsiktig avkastning för sina aktieägare via utdelningar.

Framtid

Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort två
investeringar under slutet av 2016 som styrelsen tror kommer att
utvecklas positivt under året. Det finns samordningsvinster mellan
bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig.

Sist men inte minst är det styrelsens bedömning att trycket på att
notera bolag under 2017 kommer att bestå på samma höga nivå som 2016,
vilket innebär att marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i
form av ägarspridning, rådgivning etcetera kommer att bestå.

Styrelsen ser med andra ord att 2017 kommer att bli ett spännande år
och marknaden för det Abelco levererar kommer att vara fortsatt
positiv.

Redovisningsprinciper

Rapporten...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.