Du är här

2017-05-22

Absolent Group: Årsstämma i Absolent Group

ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 22 maj 2017 godkände styrelsens förslag om utdelning med 0:90 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016 med avstämningsdag den 24 maj 2017. Utbetalning beräknas ske med början den 30 maj 2017.

VD för Absolent Group AB (publ), Tony Landh informerade om utvecklingen 2016 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2017.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara 5 stycken med omval av Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Tony Landh, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen. Nyval av Märta Schörling Andreen.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt 75 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Damir Matesa utsågs till huvudansvarig revisor. Därtill omvaldes för samma mandatperiod också auktoriserade revisorn Christer Larsson, Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade om bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Lidköping 2017-05-22

Absolent Group AB (publ)

Ytterligare information
Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se . Frågor besvaras av:
VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burnius: 0510 - 484000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20371

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Erik Penser Bank.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.