Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Absolicon: Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls torsdag
23 januari 2020 klockan 09:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan
11, Härnöverken, Härnösand.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall, dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag 17 januari,
dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdag den 22 januari
klockan 15:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina
aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att
ha rätt att delta i bolagsstämma.

Anmälan

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall göras antingen på telefon
0611-557000, via e-post till info@absolicon.com eller skriftligen
till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/
organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet
företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska
utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman
insändas till bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person,
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Bemyndigande om nyemission av aktier.

7) Övriga frågor.

8) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons extra bolagsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman förnyar bemyndigandet (likalydande som
vid föregående årsstämma) till styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut
om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom
nyemission av högst 500 000 aktier. Sådan nyemission av aktier skall
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt
13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall
äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall
kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv
av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som
kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har
uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina
till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder
och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har ramavtal
tecknats för leverans av produktionslinor till Sydafrika och Kenya.
Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var
sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier
som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,...
https://mb.cision.com/Main/14211/3005067/1171870.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.