Du är här

2018-08-29

AcadeMedia AB: AcadeMedias bokslutskommuniké 2017/18

Fjärde kvartalet (april 2018 - juni 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 14,7 procent och uppgick till 2 993
MSEK (2 610). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv
uppgick var 4,1 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 20,9 procent och uppgick
till 167 MSEK (211). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 207 MSEK (229).

· Periodens resultat uppgick till 111 MSEK (154).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 MSEK
(317).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 76 233 (67 207) i genomsnitt under fjärde kvartalet vilket var
en ökning med 13,4 procent.

· Resultat per aktie var 1,05 (1,62) SEK före utspädning och 1,05
(1,62) efter utspädning.

Helåret (juli - juni 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 13,6 procent och uppgick till 10 810
MSEK (9 520). Den organiska tillväxten inklusive tilläggsförvärv
uppgick till 5,8 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,1 procent och uppgick till
622 MSEK (615). Rensat för jämförelsestörande poster uppgick
rörelseresultatet till 670 MSEK (638).

· Periodens resultat uppgick till 430 MSEK (416).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 928 MSEK
(830).

· Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola uppgick
till 73 366 (66 070) i genomsnitt under perioden, vilket var en
ökning med 11,0 procent.

· Resultat per aktie var 4.30 (4,41) SEK före utspädning och 4.29
(4,40) efter utspädning.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2017/18.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

AcadeMedia har tecknat ett nytt låneavtal med sina finansiärer vilket
ger större finansiell handlingsfrihet och cirka 10 MSEK lägre
räntekostnader per år. Låneomläggningen skedde den 6 juli 2018.

Veronica Rörsgård tillträdde i augusti tjänsten som chef för
AcadeMedias förskolor i Sverige. Hon kommer närmast från Skanska där
hon varit HR- och IT-direktör. Veronica Rörsgård ingår i AcadeMedias
koncernledning.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

2017/18 har varit ett viktigt år för AcadeMedia som präglats av både
resultatförbättringar men också kostnadsneddragningar och
omställningsaktiviteter inom vuxenutbildningen. Tillväxten har
fortsatt varit god under året och uppgick till 13,6 procent varav 5,8
procent organisk tillväxt. Marginalen låg dock under föregående års
nivå. Gymnasiesegmentet har haft ett starkt år och har växt både
organiskt och genom förvärv, vilket även var fallet för AcadeMedias
tyska verksamhet. Den svenska Riksdagen röstade emot reglering av
vinster i välfärdssektorn. Detta var väntat men inte desto mindre
betydelsefullt.

Starkt år för Gymnasieskolan

Gymnasiesegmentet har haft ett starkt år med en total tillväxt om 27,8
procent. Detta var till stor del ett resultat av förvärvet av Vindora
i november 2017 som bidrog med 36 nya skolor. Starten av sju nya
skolor höstterminen 2017 bidrog till en organisk tillväxt om 6,0
procent. Marginalen förbättrades till 8,5 procent (7,8) genom
förvärvet av Vindora som haft högre marginal men också som ett
resultat av att existerande skolbyggnader använts för de nystartade
skolorna.

Praktiska Gymnasierna, som är en del av Vindora, specialiserar sig
inom lärlingsutbildning. Denna utbildningsform blir mer och mer
viktig både för individen som annars riskerar arbetslöshet och
utanförskap men också för hela samhället. Processen att integrera
Vindora i gymnasiesegmentet och i supportfunktionerna är till stor
del klar och integrationskostnader om 17 MSEK belastar fjärde
kvartalet. Som ett resultat av detta arbete kommer AcadeMedia att
tillgodogöra sig vissa synergier och även få en mer stabil
supportstruktur för Vindora.

Hög tillväxt i Tyskland

Under 2017/18 har AcadeMedia öppnat sex nya enheter i Tyskland och har
förvärvat KTS med sex enheter. Totalt har AcadeMedia nu 29 förskolor
i Tyskland. Detta har bidragit till tillväxten av hela det
internationella förskolesegmentet som uppgick till 15,8 procent.
Efterfrågan på nya förskolor och förskoleplatser är stor. Under nästa
år 2018/19, förväntas 10-15 nya förskolor öppna i Tyskland. Det
totala antalet förskolor väntas då bli drygt 40 stycken till sommaren
2019.

Omstrukturering i vuxenutbildningssegmentet

Som tidigare kommunicerats är vuxenutbildnings- segmentet i en
kontraktsomställningperiod och står även inför ett försvagat
marknadsläge. AcadeMedia har nu vidtagit kraftfulla åtgärder för att
sänka kostnaderna och därigenom säkerställa anpassning till det nya
marknadsläget och de nya kontrakten. Kostnaderna för dessa åtgärder
har tagits i fjärde kvartalet. AcadeMedia har även förlikats med
Malmö stad med anledning av brister i SFI-kontraktet. Det var mycket
viktigt för AcadeMedia att ta proaktivt ansvar i denna situation och
på det sättet bibehålla en fortsatt god relation med Malmö stad.

Upphandlingar inom vuxenutbildningen präglas ofta av överprövningar
vilket försenar starter för vinnande aktör. Detta har skett med
avtalet för yrkes- och studievägledande moduler ("YSM") som
AcadeMedia tilldelades i juli 2017. Det var först i mitten av april
2018 som ett slutligt avgörande i förvaltningsrätten föll och avtal
kunde börja tecknas. Starten av dessa nya kontrakt försenades
ytterligare på grund av sommarperioden. Detta bidrog till ett svagt
resultat i fjärde kvartalet.

Totalt har vuxenutbildningssegmentet belastats med kostnader om 61
MSEK i kvartalet. Detta är hänförligt till förlikningsersättning och
kostnader hänförligt till SFI-kontraktet med Malmö stad om 23 MSEK,
samt omställningskostnader om 38 MSEK relaterat till personal,
lokaler samt kostnader för avtalspliktig överkapacitet till följd av
lägre marknadsvolymer.

AcadeMedia är Sveriges ledande vuxenutbildare men verksamheten präglas
av upphandlingar och kontraktsomställningsperioder. Vi anser dock att
vi nu har vidtagit nödvändiga åtgärder för att anpassa oss till de
nya förutsättningarna. Långsiktigt bedömer AcadeMedia att
EBIT-marginalen i vuxensegmentet, efter avslutad avtalsomläggning och
kapacitets-justering, kommer att ligga på 9-11%. Den lägre
marginalnivån är en konsekvens av både nya avtal med lägre marginaler
och lägre kapacitets-utnyttjande till följd av lägre volymer i
marknaden.

För- och Grundskola

För- och grundskolesegmentet präglas för närvarande av marginalpress
orsakad av att löneökningstakten är högre än höjningen av skolpengen.
En granskning genomförd av en revisionsfirma visar att kommunerna ej
efterlever lika villkorslagen som stipulerar att kommunerna ska
betala samma belopp till privata skolor som de lägger på kommunala
skolor. AcadeMedia kommer tillsammans med andra aktörer i branschen
fortsätta arbetet med att säkerställa samma ersättningsnivåer
eftersom att detta är en viktig åtgärd för att förbättra marginalen.

Inom segmentet finns även en grupp svaga skolor. Ett arbete har pågått
under året för att vända dessa enheter och det har under tredje och
fjärde kvartalet krävt särskilda satsningar bland annat i form av
personalförstärkningar. AcadeMedia tar ett stort ansvar för att ta
hand om alla skolor, i synnerhet de som har problem.

Politik och regleringar

I slutet av maj beslöt det norska Stortinget att införa krav på höjd
personaltäthet i förskolor från och med första augusti 2019. Detta är
i tillägg till höjda krav på pedagogtäthet som började gälla redan
första augusti 2018. De nya reglerna gäller både kommunala och
fristående aktörer. Detta kommer att medföra ökade personalkostnader
som måste kompenseras med höjd skolpeng. Stortingets beslut är
tydligt vad gäller att övergångsregler inte får missgynna fristående
aktörer

Som väntat röstade den svenska riksdagen i juni emot reglering av
vinster i välfärdssektorn men för att stärka ägar- och
ledningsprövning i välfärdssektorn. Utgången av det svenska valet i
september är högst oklar.

Passion att förbättra utbildning

Det finns många utmaningar inom de områden vi verkar. Några exempel på
dessa utmaningar är integration av invandrare, förbättring av
utbildning för att möta samhällets framtida behov och jämlikhet på
arbetsmarknaden. AcadeMedia är stolt att inte bara driva enheter med
hög kvalitet men också att konstruktivt bidra till att utveckla
utbildningssystemet. I Sverige är vi till exempel mycket aktiva i
debatten kring hur hela utbildningssystemet kan förbättras. Några
viktiga utvecklingsförslag som vi har framfört är allmänt skolval och
en gemensam kö till grundskolan.

Det är med stolthet som jag tackar alla AcadeMedias anställda för året
som har gått och för deras passion för att förbättra utbildning

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten
AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd
telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO
Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

UK: +442030089806
SE: +46856642662
US: +18557532235

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2017-18

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rappo...
Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av
webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300
medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.aca...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.