Du är här

2018-03-07

AcadeMedia AB: Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Nu har vi fått skolpengsbeslut för 81 procent av elevunderlaget vilket
ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Baserat på
detta är skolpengsökningen för AcadeMedias svenska verksamheter 2018
i genomsnitt 2,5 (2,3) procent. För de norska förskolorna i
Espiragruppen är ökningen 2,2 (1,9) procent. Ökningarna är marginellt
lägre än de preliminära siffror som angavs i AcadeMedias senaste
kvartalsrapport.

Skolpengsökningarna har beräknats på de skolpengsbeslut vi fått och är
viktade med AcadeMedias elevmix i respektive segment.

AcadeMedia bedömer liksom tidigare att skolpengsökningen inte fullt ut
kommer att täcka de ökade lönekostnaderna till följd av lönerevision
och löneglidning.

Skolpengsökning per segment

Skolpengsökningen inom för- och grundskolesegmentet är i genomsnitt
2,7 (1,8) procent för förskola och 2,3 (2,4) procent för grundskola.
Den genomsnittliga skolpengsökningen har beräknats baserat på
erhållna skolpengsbeslut för 97 procent av eleverna viktat med barn-
och kommunmix. I för- och grundskolesegmentet kommer cirka 3 procent
av intäkterna från föräldraavgifter enligt maxtaxesystemet.
Förskolornas maxtaxa räknas upp årligen av Skolverket. För 2018 är
ökningen 1,5 procent.

Skolpengsökningen för gymnasiesegmentet beräknas bli i genomsnitt 2,4
(2,7) procent. Skolpengsökningen har beräknats baserat på erhållna
skolpengsbeslut för 86 procent av eleverna och är viktad med
AcadeMedias elev- och programmix, exklusive Vindora.

Som vi tidigare har kommunicerat har de kommunala bidragen för de
norska förskolorna har ökat med 2,2 procent i genomsnitt, viktat med
barn- och kommunmix. Även i Norge finns ett system med maxtaxa. Där
utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av intäkterna och
föräldraavgiften räknas upp årligen med ett kostnadsindex som för
2018 har fastställts till 6,6 procent.

Hur fungerar skolpengssystemet?

Intäkterna i AcadeMedias tre skolsegment utgörs till huvuddelen av
ett kommunalt bidrag per elev "skolpeng". Skolpengen i Sverige
beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnader för sin
utbildningsverksamhet i respektive skolform, åldersgrupp och program.
De totala kostnaderna delas med budgeterat antal barn eller elever i
respektive utbildningsform för att erhålla skolpeng per barn/elev.
Enligt svensk lag ska lika villkor gälla för resursallokering mellan
elever i kommunal och fristående skola. Det innebär att om det
faktiska utfallet i kommunens räkenskaper visar på en högre kostnad
per elev ska även elever i fristående skolor kompenseras. Retroaktiv
kompensation görs av vissa kommuner självmant medan andra kommuner
behöver följas upp.

Den 11 januari meddelade regeringen en förordningsändring kring
riktlinjerna för beräkning av lokalkostnadsersättning i skolpengen
och viss osäkerhet råder därför kring vilken effekt detta kommer att
få. Ändringen gäller från den 1 mars.

I Norge beräknas kommunala förskolebidrag baserat på kommunens
faktiska kostnadsutfall 2016, uppräknad med ett kostnadsindex för
2017 och 2018. Detta index gav en ökning på sammanlagt 4,9% för två
år. De bidragskomponenter som rör fastighetskostnader justeras också
för att reflektera respektive fastighets ålder vilket innebär högre
bidrag för nyare fastigheter och lägre för äldre.

För mer information, kontakta:

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600
medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/skolpengsokningarna-for-academ...
http://mb.cision.com/Main/14380/2467339/802154.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.