Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-25

AcadeMedia AB: Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,5% i Sverige

Nu har AcadeMedia fått skolpengsbeslut för närmare 80 procent av
elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska
verksamheten. Baserat på detta bedöms skolpengsökningen 2019 för
AcadeMedias svenska verksamheter vara i genomsnitt 2,5 (2,5) procent.
För de norska förskolorna är ökningen 3,4 (2,2) procent. Ökningarna
är i nivå med de preliminära siffror som angavs i AcadeMedias senaste
kvartalsrapport.

Ökningstalen ovan har beräknats på de skolpengsbeslut AcadeMedia har
fått och är viktade med AcadeMedias elevmix i respektive segment.

Som AcadeMedia har berättat i senaste kvartalsrapporten har
löneökningstakten för lärare mattats av något. Det är dock fortsatt
lärarbrist och hög personalomsättning vilket driver en löneglidning
som ligger utöver avtalade löneökningar. Skolpengs-ökningar inom
förskolorna är fortsatt utmanande och med en hög andel
personal-kostnader kommer det vara svårt att kompensera den
kostnadsökningen.

AcadeMedia har överklagat ett prisbeslut från ett tiotal kommuner.

Skolpengsökning per segment

Skolpengsökningen inom för- och grundskolesegmentet är i genomsnitt
2,0 (2,7) procent för förskola och 3,5 (2,3) procent för grundskola.
Den genomsnittliga skolpengsökningen har beräknats baserat på
erhållna skolpengsbeslut för 93 procent av eleverna viktat med barn-
och kommunmix. Beräkningen för grundskola avser enbart grundskolepeng
och tar inte hänsyn till förändringar i fritidspeng eller eventuella
omfördelningar mellan grundpeng och socioekonomisk ersättning.
AcadeMedia bedömer att när effekterna från fritidspeng och andra
ersättningar medräknas kommer den totala intäktsökningen per elev
vara lägre än 3,5 procent. Utöver skolpeng har för- och
grundskolesegmentet cirka 3 procent av intäkterna från
föräldraavgifter enligt maxtaxesystemet. Förskolornas maxtaxa räknas
upp årligen av Skolverket. För 2019 är ökningen 3,1 procent (1,5).

Skolpengsökningen för gymnasiesegmentet beräknas bli i genomsnitt 2,0
(2,4) procent. Skolpengsökningen har beräknats baserat på erhållna
skolpengsbeslut för 65 procent av eleverna och är viktad med
AcadeMedias elev- och programmix. Föregående års siffror är exklusive
Vindora.

Som vi tidigare har kommunicerat har de kommunala bidragen för de
norska förskolorna har ökat med 3,4 (2,2) procent i genomsnitt,
viktat med barn- och kommunmix. Även i Norge finns ett system med
maxtaxa. Där utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av intäkterna
och föräldraavgiften räknas upp årligen med ett kostnadsindex som för
2019 har fastställts till 3,5 procent (6,6).

Hur fungerar skolpengssystemet?

Intäkterna i AcadeMedias tre skolsegment utgörs till huvuddelen av ett
kommunalt bidrag per elev "skolpeng". Skolpengen i Sverige beräknas
utifrån kommunens budgeterade kostnader för sin egen
utbildningsverksamhet i respektive skolform, åldersgrupp och program.
De totala kostnaderna delas med budgeterat antal barn eller elever i
respektive utbildningsform för att erhålla skolpeng per barn/elev.
Enligt svensk lag ska lika villkor gälla för resursallokering mellan
elever i kommunal och fristående skola. Det innebär att om det
faktiska utfallet i kommunens räkenskaper visar på en högre kostnad
per elev ska även elever i fristående skolor kompenseras. Retroaktiv
kompensation görs av vissa kommuner självmant medan andra kommuner
behöver följas upp.

I Norge beräknas kommunala förskolebidrag för 2019 baserat på
kommunens faktiska kostnadsutfall 2017, uppräknad med ett
kostnadsindex för 2018 och 2019. Detta index gav en ökning på
sammanlagt 5,8% för två år. De bidragskomponenter som rör
fastighetskostnader justeras också för att reflektera respektive
fastighets ålder, vilket innebär högre bidrag för nyare fastigheter
och lägre för äldre. Systemet med skolpeng baserat på historiskt
utfall innebär att de fristående aktörerna kan påverkas negativt av
en eftersläpande kompensation för generella kostnadsökningar, t ex
för ny bemanningsnorm.

För mer information, kontakta:

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Katarina Wilson, Koncerncontrollerchef
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300
medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/academedia-ab/r/skolpengsokningarna-for-acade...
https://mb.cision.com/Main/14380/2771032/1012736.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.