Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-30

Acando: Acando erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Connecta

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS
INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT
LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION,
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT.

Acando AB (publ) ("Acando") offentliggjorde genom pressmeddelande den
9 juni 2014 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Connecta AB (publ) ("Connecta"). Acando erbjuder
aktieägarna i Connecta att för varje tre (3) befintliga aktier i
Connecta erhålla tio (10) nya aktier av serie B i Acando
("Erbjudandet").

Acando har erhållit erforderligt godkännande för genomförande av
Erbjudandet från relevanta konkurrensmyndigheter. Till följd av detta
är fullföljandet av Erbjudandet inte längre villkorat av erhållande
av nödvändiga myndighetstillstånd.

Sista dagen att acceptera Erbjudandet är måndagen den 7 juli 2014.
Ifylld anmälningssedel ska sändas med post och vara Evli Bank Plc
tillhanda senast klockan 17:00 den 7 juli 2014.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Acando har
offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet uppfyllts eller
Acando annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett
sådant offentliggörande sker senast den 11 juli 2014 beräknas
utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 14 juli 2014.
Acando förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att
senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling,
tillhandahålls på Acandos hemsida (www.acando.com) samt på Evlis
hemsida (www.evli.com).

Acando offentliggör denna information i enlighet med lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande
lämnades för offentliggörande den 1 juli 2014 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, kontakta:

Ulf J Johansson, styrelseordförande, Acando
Telefon: +46 8 699 70 00

Carl-Magnus Månsson, VD och koncernchef, Acando
Telefon: +46 8 699 73 77

Acando i korthet

Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och
effektivisera processer, organisation och it. Acando har 1 100
medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge,
Finland och England. Med Acandos kärnvärden - laganda, passion och
resultatskapande - ser Acando till helheten och förstår sambandet
mellan verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor
per år och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För mer information, besök www.acando.se.

Connecta i korthet

Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående
verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus
ligger på att få frågorna på ledningens agenda att hända; från
strategi till genomförande och bestående resultat. Connectas
konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom
Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting
med branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden.
Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat
Application Management, IT Infrastructure Services och Competence
Matching. Några av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson,
ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 miljoner kronor.
Connecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För mer information, besök www.connecta.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller
prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Acando
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om
någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Acando kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för
sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Acandos kontroll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-erhaller-konkurrensgodkannande...
http://mb.cision.com/Main/740/9610197/262371.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.