Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Acarix AB: Acarix genomför företrädesemission om cirka 51,8 MSEK för att finansiera ökad marknadsexpansion

Pressmeddelande 

Malmö, 25 september 2019

Acarix genomför företrädesemission om cirka 51,8 MSEK för att finansiera
ökad marknadsexpansion

Styrelsen i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har idag, med stöd av
bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 augusti 2019, beslutat att
genomföra en nyemission av högst 34 541 064 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie, som
högst kan tillföra Bolaget cirka 51,8 MSEK före avdrag för
emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Acarix har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från
externa investerare om totalt cirka 43 MSEK (cirka 83 procent av
Företrädesemissionen), varav cirka 10 MSEK avser teckningsförbindelser
genom överlåtna teckningsrätter och cirka 33 MSEK avser emissionsgarantier.
Beloppet från 43 MSEK till cirka 51,8 MSEK i Företrädesemissionen omfattas
således inte av garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs i syfte
att finansiera en ökad marknadsexpansion främst i Europa fram till dess att
säljvolymerna ökar.

Företrädesemissionen i sammandrag

* Emissionsvolym och transaktionskostnader: Företrädesemissionen
omfattar högst 34 541 064 aktier. Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs Acarix cirka 51,8 MSEK före avdrag för
emissionskostnader vilka, inklusive kostnader för garanter, beräknas
uppgå till cirka 9 MSEK, motsvarande en nettolikvid om cirka 42,8
MSEK.
* Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till
1,50 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 40,6
procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av
teckningsrätter baserat på stängningskursen för Acarix aktie på
Nasdaq First North Premier Growth Market den 24 september 2019.
* Tecknings- och garantiåtaganden: Acarix har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK (genom överlåtna
teckningsrätter) och emissionsgarantier om cirka 33 MSEK, motsvarande
totalt cirka 83 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har lämnats av ett
konsortium av externa investerare. Garantidelen består dels av en
s.k. bottengaranti om cirka 30 MSEK som avser utrymmet från 10 MSEK
till 40 MSEK i Företrädesemissionen och dels av en s.k. toppgaranti
om cirka 3 MSEK som avser utrymmet från cirka 40 MSEK till 43 MSEK i
Företrädesemissionen. Utrymmet från 43 MSEK till cirka 51,8 MSEK i
Företrädesemissionen omfattas således inte av garantiåtaganden.
* Avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är
införd i den av Euroclear Sweden AB för Acarix förda aktieboken äger
företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i
relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth
Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 oktober
2019. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier
Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3
oktober 2019.

Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse för teckning av aktier i
Företrädesemissionen.

* Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska
ske under tiden från och med den 9 oktober 2019 till och med den 25
oktober 2019.
* Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske
på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och
med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2019.
* Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att
ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 9
oktober 2019 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats
hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske
vecka 47 (18-24 november), 2019.
* Tilldelningsprinciper: Aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra personer som
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand
emissionsgaranter.

"Med en stabil grund i starka kliniska data och en första lojal,
uppskattande kundbas går vi nu in i en fas där vi kommer att fokusera på
ett antal områden för att påskynda användningen av CADScor®System. Därför
genomför vi nu Företrädesemissionen för att fokusera på att utveckla både
befintliga och nya marknader. Vår vision för CADScor®System är att uppnå
ett paradigmskifte i uteslutningen av kranskärlssjukdom; snabbt, exakt,
säkert, icke-invasivt och utan strålning vid första vårdtillfället. Att
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien
har bedömt CADScor®-teknologin som lovande för bedömning av patienter med
misstänkta kranskärlssjukdom är också positivt för oss både i England och
för den övriga europeiska marknaden Med dessa bitar på plats ser jag med
spänning framtiden an. Vi har alla förutsättningar att skapa en lönsam,
kostnadseffektiv och framgångsrik verksamhet inom vården", säger Per
Persson, vd Acarix AB.

Bakgrund och motiv

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och
kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets
huvudsakliga fokus är att etablera CADScor®System, en handhållen enhet som
på cirka tio minuter direkt kan utesluta signifikant kranskärlssjukdom hos
patienter och därigenom verka för korrekt vidare utredning. Acarix befinner
sig i en tidig kommersiell fas med CADScor®System som är CE-märkt sedan
2015 och första kommersiella försäljningen skedde i mitten på 2017.

Mot slutet av 2018 tillsattes en ny ledning som utarbetade en ny strategi i
syfte att säkerställa den kommersiella etableringen av CADScor®System i
Europa. Implementationen av den nya affärsplanen innebär att Acarix
huvudsakligen kommer att fokusera på marknadsexpansion i Europa, med fokus
på ökad penetration i Tyskland och Norden där försäljningen redan är
inledd. Samtidigt pågår arbetet med ett godkännande för den amerikanska
marknaden, i detta avses både den regulatoriska processen med
FDA-godkännande såväl som arbetet med affärsmodell och opinionsbildare.

Målsättningen är att etablera CADScor®System som ett standardverktyg för
kardiologer, allmänläkare och specialister för att redan vid första
patientmötet kunna utesluta kranskärlssjukdom. Därtill arbetar Acarix för
att inkludera CADScor®System dels i nationella vårdriktlinjer för diagnos
av kranskärlssjukdom men även i nationella system för kostnadsersättning
genom sjukvårdsförsäkringar, då detta öppnar upp ett väsentligt större
marknadssegment.

Styrelsen bedömer att likviden från Företrädesemissionen, förutsatt att den
fulltecknas, kommer att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov fram till slutet
av 2020. Emissionslikviden, efter avdrag för transaktionskostnader, är
avsedd att finansiera följande fyra områden;

* Marknadsexpansion i Europa (cirka 40 procent),
* FDA-godkännande och etablering för den amerikanska marknaden (cirka
25 procent),
* Kliniska studier (cirka 30 procent), samt
* Vidare produktutveckling av CADScor®System (cirka 5 procent).

Företrädesemissionen

Styrelsen i Acarix har idag, med stöd av bemyndigandet från extra
bolagsstämman den 16 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av
högst 34 541 064 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till
en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget
cirka 51,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen om 1,50
SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 40,6 procent jämfört med den
teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter baserat på
stängningskursen för Acarix aktie på Nasdaq First North Premier Growth
Market den 24 september 2019. Kostnaderna relaterade till
Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 9 MSEK, inklusive
garantikostnader.

Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är införd i den av Euroclear
Sweden AB för Acarix förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya
aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1)
befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 4 oktober 2019,
berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de
personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som
tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska
tilldelning ske i förhållande till antalet nyttjade teckningsrätter, och i
den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand
till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och,
vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i
respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska
tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande
aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med
villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i
Företrädesemissionen är den 2 oktober 2019. Första dag för handel i
Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3
oktober 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och
med den 9 oktober 2019 till och med den 25 oktober 2019. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske
senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier Growth
Market under perioden från och med den 9 oktober till och med den 23
oktober 2019. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning
av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier
som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i
Bo...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.