Du är här

2017-05-24

Acarix AB: Kommuniké från årsstämman i Acarix

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Årsstämman 2017 i Acarix AB ("Acarix
" eller "Bolaget
") hölls idag den 24 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i
Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat,
totalt 150 904 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till t uppgå
till totalt 60 000 euro och utgå till styrelsens och inrättade utskotts
ledamöter enligt följande:

* 36 000 euro till Werner Braun och 24 000 euro till Denis Gestin och ingen
ersättning ska utgå till övriga ledamöter;
* ovanstående ersättning ska utgå för sex (6) styrelsemöten under ett (1)
räkenskapsår varvid föreslås att, om ytterligare styrelsearbete är
påkallat, ersättning till Werner Braun och Denis Gestin ska utgå med 2 400
euro per dag eller 300 euro per timme; och
* inget ytterligare arvode ska utgå för ledamot av ersättningsutskottet eller
revisonsutskottet förutom av vad som kan utgå till Werner Braun eller Denis
Gestin enligt punkten ovan.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Claus Andersson, Werner Braun, Denis Gestin,
Yunfei Hong, Oliver Johansen och Ulf Rosén. Werner Braun omvaldes som
styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som ny revisor för Bolaget. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia
Dorselius kommer vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i
enlighet med styrelsens förslag.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

Beslut om incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 825
000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 825 000 kronor.
Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare,
anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen till en premie
motsvarande optionens marknadsvärde den 23 maj 2017, vilket ska beräknas
enligt Black&Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell
utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Vidare har
dotterbolaget, Acarix Incentives AB, rätt att teckna de teckningsoptioner som
inte tecknas av ovannämnda personer, med rätt och skyldighet att, vid ett
eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande
befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är (som inte tecknar sin
fulla erbjudna andel) eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till
ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black&Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget
under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

Beslut om incitamentsprogram till två av styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna SEED Capital DK II K/S och
Sunstone LSV Fund II K/S förslag, att emittera högst 300 000
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd
varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 300 000 kronor.
Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma styrelseledamöterna Werner Braun och Denis
Gestin (eller av den teckningsberättigades kontrollerat företag), varvid
Werner Braun ska äga rätt att teckna högst 180 000 teckningsoptioner och
Denis Gestin ska äga rätt att teckna högst 120 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna emitteras till en premie motsvarande optionens
marknadsvärde den 23 maj 2017, vilket ska beräknas enligt Black&Scholes
värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende
värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie Bolaget under
perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 15 juni 2021 eller den
tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det
fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen
att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse
från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo
(20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant,
genom apport och/eller genom kvittning.

Malmö i maj 2017

Acarix AB

Styrelsen

Kommuniké årsstämma 24 maj 2017 - Acarix AB
http://hugin.info/173338/R/2107662/800469.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Acarix AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.