Du är här

2017-05-19

Acosense AB: Delårsrapport Q1 2017

Intensiv start på året

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET

· Intäkterna uppgick till 370 TSEK (299)
· Rörelseresultatet blev -2 186 TSEK (-1 472)
· Resultatet per aktie blev -0,52 SEK (-0,36)
· Order från Stora Enso Fors samt Gryaab
· Kraftigt övertecknad nyemission och notering på Aktietorget

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
· Order från Elof Hansson på ett instrument för installation i
massabruk i Indonesien.

· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten
OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009 och erbjuder
den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors
egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt,
i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa
IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera
egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor
som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger
beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett
enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina
processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad
energi- och miljöbelastning.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 20 mars. Nyemissionen som
genomfördes i samband med noteringen tillförde bolaget 12 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen tecknades sammanlagt till drygt 500
procent och av fler än 2 400 investerare.

Pengarna som bolaget tog in i emissionen ska i huvudsak användas till
att stärka rörelsekapitalet; utöka bolagets resurser inom
marknadsföring, försäljning, installation och support samt för att
utveckla instrumentet vidare.

Den svenska marknaden har bearbetats vidare med vår egna
säljorganisation. Stora Enso i Fors har tecknat avtal om att hyra ett
instrument för att analysera torrhalt och viskositet i
bestrykningssmet och Gryaab som renar avloppsvattnet i Göteborg har
tecknat avtal om att hyra ett instrument för att mäta slamhalt och
effektivisera avvattningen. Vi har totalt installerat 5 instrument
hos kunder under kvartalet. Vi deltog i slutet av mars på
Skogsindustridagarna i Sundsvall med en monter.

Genom vårt samarbete med Elof Hansson bearbetas den spanska marknaden
samt marknaderna i Asien och Latinamerika, främst Kina, Indonesien
och Brasilien.

Bolaget har deltagit på flera möten med SynerLeap, ett tillväxtkluster
för unga entreprenörsbolag med global potential som ABB stödjer, och
har börjat utforska möjligheterna som medlemskapet ger.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Intäkterna under perioden uppgick till 370 TSEK (299) och bestod i
huvudsak av hyresintäkter för instrument.

Rörelseresultatet blev -2 232 TSEK (-1 529) och förklaras av ökade
kostnader för personal och engångskostnader i samband med noteringen.
Resultatet efter skatt per aktie blev -0,52 SEK (-0,36).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 002 TSEK
(1 664). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 2 309 TSEK (3
252). Soliditeten var 66 procent (21)

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 10 469 TSEK (1
648) fördelat på 4 297 800 aktier. Under periodens genomfördes en
nyemission som tillförde bolaget 12 MSEK före kostnader på 0,7 MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick till 7 personer. Därutöver sysselsätts
cirka 3 konsulter av bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har skett under perioden.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

BOLAGSRISKER

Begränsade resurser

Acosense är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller
ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin
är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och
därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Acosense baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap,
erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden
kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att
minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och
arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan
Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas
att Acosense i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det
finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för
aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera
vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget
producerar får det positiva mottagande på marknaden som företaget
hoppas och tror på. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och
tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad
Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acosense-ab/r/delarsrapport-q1-2017,c2269227
http://mb.cision.com/Main/15410/2269227/676963.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.