Du är här

2017-08-25

AcouSort: AcouSort: Delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 1 142 (969) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -2 614 (-71) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,14) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (68 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Intäkterna uppgick till 732 (692) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -1 750 (46) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (0,09) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 512 500
aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier.
Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) som genomfördes 2016
varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000
aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· Den 11 april 2017 meddelade AcouSort att Bolaget beslutat att inte
fullfölja patentansökan med ansökningsnummer P10814, som
ursprungligen ansöktes om den 20 april 2012. Patentansökan avsåg en
teknik som inte bedömdes vara tillämplig för nuvarande och framtida
produkter inom Bolaget. Beslutet innebär en kostnadsreduktion för
AcouSort mellan 50 000 - 70 000 SEK per år under 2017 och 2018.

· AcouSort meddelade i flaggningsmeddelande den 2 maj 2017 att LU
Holding AB, fjärde största ägare i Bolaget, har minskat sitt
aktieinnehav till under 10 procent.

· AcouSort kallade till årsstämma den 17 maj 2017. Mer information
finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

· AcouSort publicerade årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Årsredovisningen finns att tillgå via Bolagets (www.acousort.com) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

· Den 16 juni 2017 hölls årsstämma i AcouSort. Stämmokommuniké med
en sammanfattning av de beslut som fattades finns att tillgå via
Bolagets (www.acousort.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se)
respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· AcouSort publicerade den 4 juli 2017 en omfattande nulägesrapport
om status i Bolagets pågående projekt och aktiviteter.

· Den 7 augusti meddelar AcouSort AB att det japanska patentverket
har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende AcouSorts
patentansökan med patentansökningsnummer 2014-533243. Patentansökan
är från samma patentfamilj som tidigare har godkänts inom USA och
Europa och det avser 2D-fokusering vid separation av celler eller
partiklar. Beskedet innebär att det japanska patentverket avser att
bevilja AcouSorts patentansökan.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har blivit dags för mig att summera upp och kommentera det andra
kvartalet 2017. AcouSort har nu varit noterat på AktieTorget i cirka
sex månader och under tiden som fortlöpt sedan noteringen har vi i
stort följt den plan som kommunicerades inför vår notering gällande
en rad projekt och aktiviteter.

Vi kunde under våren meddela att fjärde fasen av Bolagets samarbete
med Life Science-Partner 1 påbörjats. I detta projekt utvecklar vi en
blodseperationsmodul till partnerns kliniska diagnostikutrustning. Vi
har i samband med uppstarten av projektet även påbörjat en
förhandling om kommersialiseringsavtal med Life Science Partner 1,
vilket vi beräknar slutföra under andra halvåret 2017.
Utvecklingssamarbete för den första fasen med Life Science-Partner 2
gällande AcouWash-systemet kunde planenligt avslutas i slutet av juni
månad och vi kommer inom kort inleda en diskussion gällande en
potentiell fas 2-del.

Under perioden tecknade AcouSort även avtal gällande en förstudie med
vår tredje OEM-partner, vilket avser utveckling av en
blodseperationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar. Studien
är beräknad att avslutas under Q3 2017 och har som huvudmål att
undersöka huruvida AcouSorts teknologi för separation av blodplasma
går att använda i samarbetspartnerns framtida produkter. Vi är mycket
glada över att AcouSorts strategiska OEM-projekt utvecklas positivt
och enligt förväntningar har vi uppnått ett viktigt antal milstolpar.
Målsättningen i alla dessa tre samarbeten är att AcouSort skall bli
leverantör av OEM-moduler till våra samarbetspartners respektive
produkter och gynnas av deras internationella distributionsnät och
kundbas. Alternativt, om integrationen med kundens system blir för
komplicerad, ska kunden själv kunna producera hela eller delar av
separationsmodulen på licens från AcouSort.

Under året har vi bedrivit intensivt marknadsföringsarbete gällande
AcouTrap-systemet. Det är glädjande att kunna meddela att våra
marknadsföringsaktiviteter för AcouTrap har skapat ett stort
internationellt intresse för produkten och dessutom har genererat
flera intressanta leads gällande potentiella produktförsäljningar
inom en snar framtid. Vi ser dock inte detta som ett läge att slappna
av utan vi har initierat ett utvecklingsarbete för att ytterligare
förbättra instrumentets prestanda.

Produktutvecklingen av vårt andra forskningsverktyg,
celltvättningssystemet AcouWash, pågår för närvarande.
Teknikutvecklingen av AcouWash är färdig. Däremot har den så kallade
produktifieringen, det vill säga paketering av teknologin till en
användarvänlig produkt, visat sig vara mer omfattande än vad som
ursprungligen antagits. Detta har gjort att lanseringen av produkten
blivit senarelagd. Det är självklart tråkigt att behöva senarelägga
lanseringen av AcouWash, vår främsta målsättning är dock att kunna
leverera en så bra och högkvalitativ produkt som möjligt. Med det
extra arbete som vi nu lägger på produktifieringen av AcouWash är vi
övertygade om att systemet kommer att erbjuda avgörande
konkurrensfördelar gällande bland annat automatisering av
celltvättsprocessen och skonsamhet mot cellerna eller partiklarna i
det prov som undersöks. De första 2-3 prototyperna av den
kommersiella versionen planeras att färdigställas under hösten 2017
och den formella lanseringen av AcouWash planeras att påbörjas under
Q4 2017. Vi har även identifierat en potentiell kandidat för
betatestning av den första AcouWash-prototypen och vi förhandlar just
nu villkor för detta tillsammans med parten.

Som en del av AcouSorts patentstrategi har vi valt att inte fullfölja
vår patentansökan gällande P10814. Det är en del av AcouSorts
generella patentstrategi att ansöka om flera olika patent för
relativt breda applikationer inom akustofluidik. Därefter, i takt med
att patentansökningarnas process utvecklas och blir dyrare,
utvärderas och prioriteras patentansökningarna baserat på deras
respektive applicerbarhet i bolagets aktuella och planerade
produkter. Med de besparingar vi gör genom att inte gå vidare med
P10814 får vi ökade resurser att gå vidare med våra andra
patentansökningar som vi bedömer passar vår produktportfölj bättre.

I takt med att AcouSort allt mer nu går från att vara ett renodlat
forsknings- och utvecklingsbolag, till att också marknadsföra och
sälja vår teknologi och våra produkter på en internationell marknad,
är det viktigt att vi är proaktiva och investerar i vår organisation
och infrastruktur. Under perioden har vi därför påbörjat
vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem samt nyanställt personal
för att möta framtida utmaningar. Med vår nyanställda personal och
vidareutvecklingen av vårt kvalitetssystem är jag övertygad om att
AcouSort står väl rustat för framtida utmaningar och expansion.

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/acousort--delarsrapport-2017-04-01-...
http://mb.cision.com/Main/15073/2332542/713828.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.