Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

AcouSort: Bokslutskommuniké 2018

Perioden i korthet

TOLV MÅNADER (2018-01-01 - 2018-12-31)

· Intäkterna uppgick till 1 369 (2 594)* KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -8 960 (-6 072) KSEK.
· Resultatet per aktie** uppgick till -0,89 (-0,81) SEK.
· Soliditeten*** uppgick per den 31 december 2018 till 89 % (78 %).

FJÄRDE KVARTALET (2018-10-01 - 2018-12-31)

· Intäkterna uppgick till 308 (784) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -2 926 (-2 171) KSEK.
· Resultatet per aktie** uppgick till -0,29 (-0,29) SEK.

*Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 016 666
aktier. Vid samma period föregående år hade Bolaget 7 512 500
registrerade aktier.

***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Den 16 oktober meddelade AcouSort att Bolaget förstärker
affärsutvecklingsteamet genom att anlita Kristian Enkvist, tidigare
vd för AcouSort, till tjänsten som Bolagets Business Development
Officer. Dessutom har AcouSort inlett en rekryteringsprocess för att
ytterligare stärka Bolagets kommersiella profil.

· Den 22 oktober lämnade AcouSort en nulägesrapport avseende
Bolagets pågående projekt och aktiviteter, i vilken flera viktiga
framsteg med avseende på resultat och kommersialisering beskrevs.

· Den 25 oktober meddelade AcouSort att Bolaget kommer att erhålla
ett bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Detta bidrag
avser Bolagets ett så kallad SME Instrument fas 1-projekt som syftar
att skapa en solid affärsplan för Bolagets OEM-produkt för
blod/plasmaseparation, vilken går under arbetsnamnet AcouPlasma.

· Den 3 december meddelade AcouSort att bolagets produkt AcouWash
har nominerats som en av 2018 års bästa innova- tioner i den
vetenskapliga tidsskriften The Scientists Top 10 Innovations-tävling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 21 januari 2019 publicerade AcouSort en nulägesrapport över
statusen i bolagets olika verksamheter och övergripande planer för
året.

VD Torsten Freltoft har ordet

Nu läggs 2018 till handlingarna och med flertalet viktiga framsteg
finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året.

Vi har tagit stora steg framåt i våra utvecklingsprojekt för att nå
vår mission att ta fram väsentligt förbättrade metoder för
förberedelser av blodprov - baserad på akustofores - och på så sätt
rädda liv. Detta ska vi uppnå genom att fortsätta utveckla
kommersiellt gångbara produkter och komponenter för separation och
anrikning av partiklar.

Det är allmänt känt att det behövs bättre lösningar än de idag
vedertagna metoderna som används vid partikelseparation. Detta är
även något som våra potentiella kunder vet om. Därför är det
glädjande att vi under 2018 tecknade ett licens- och
distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory (IL).
Att vi lyckats attrahera en så pass stor global spelare inom klinisk
diagnostik är dels ett bra kvitto på att marknaden är under stark
tillväxt, dels att vår teknologi håller måttet även för de största
aktörerna.

Samarbetet med IL har dels redan genererat intäkter som under 2018
uppgick till cirka 900 KSEK, dels mynnat ut i en ge- mensam
internationell patentansökan som blev offentlig den 7 april 2018.
Produktutvecklingen hos IL går helt enligt plan, och under
samarbetets gång har vi identifierat ytterligare en
applikationsmöjlighet för vår teknik. Vi för därför nu diskus- sioner
om att genomföra ytterligare en konceptstudie som i sin tur, vid
positivt utfall, kan mynna ut i ett än mer fördjupat samarbete och
ökade intäktsströmmar.

I takt med att utvecklingen av AcouSorts projekt går framåt - mot
strategiska samarbeten och kommersialisering - är det viktigt att vi
fortsätter vidareutveckla vår kompetens för att kunna möta de nya
utmaningarna. Det är därför glädjande att vi under året har kunnat
förstärka bolagets team med två nya personer med inriktning på
affärsutveckling och kommersialisering.

Kristian Enkvist - tidigare vd för AcouSort - har anställts på
konsultbasis som Business Development Officer.

Vi har även rekryterat Agnes Michanek som ny Customer Application
Manager, med ansvar för att utveckla kundanpassa- de tillämpningar
baserat på AcouSorts teknologi, och därigenom öka och bredda den
kommersiella potentialen hos våra produkter. Agnes kommer senast från
HemoCue AB i Ängelholm där hon jobbade som programchef och
projektledare.

Inom AcouTrap följer vi planen att bredda vår närvaro och synlighet
mot potentiella kunder. 2018 har varit ett år då vi arbetat intensivt
med att identifiera vilka applikationer som är kommersiellt gångbara,
för att därefter utveckla strategier kring hur vi approcherar
specifika kundgrupper. Ett område som vi kommer öka vårt fokus inom
är immunonkologi (I-O) som går ut på att hjälpa patienternas eget
immunförsvar att upptäcka, attackera och förstöra cancerceller. En
stor del av cancercellernas sätt att kommunicera sker genom
utsöndring av extracellulära vesiklar, så kallade exosomer.
AcouTrap-tekniken har potentialen att användas för isolering och
koncentration av dessa nanopartiklar från blod eller urinprover och
kan ersätta nuvarande tidskrävande och komplicerade
anrikningsmetoder. Marknaden för exosomdiagnostik växer med över 30
procent årligen och beräknas uppgå till över 350 MUSD år 2022.

Vi kommer att lansera vårt I-O fokus på TRI-CON mässan i San Fransisco
den 11-13 mars och där presentera applikationsmöjligheterna för vår
teknik. Det blir oerhört spännande att följa feedbacken från
marknaden på denna presentation, och ta in det i vår fortsatta
applikationsutveckling.

I december fick vi den glädjande nyheten att AcouWash - vår produkt
för att anrika, koncentrera och rengöra cellprover genom
friflödesakustofores - har nominerats som en av 2018 års bästa
innovationer i den vetenskapliga tidskriften The Scientist. Att vi
erhållit den utmärkelsen, från en av världens största publikationer
inom Life Science, visar styrkan i AcouWash och bekräftar behovet av
bättre metoder för celltvätt.

Under året erhöll vi ett bidrag om 500 KSEK från EU:s Horizon
2020-program för att utveckla en affärsplan för AcouPlasma, vår
kommande OEM-produkt för blod/plasmaseparation. Med tanke på den
stora kommersiella potentialen som finns inom OEM-komponenter, där
teknik både från AcouTrap och AcouWash kan utgöra centrala
komponenter i bioanalysin- strument, har vi valt att intensifiera
vårt arbete inom den produktkategorin. Genom att inneha en
utvecklings- och leverantörsroll av OEM-komponenter kan vi i
framtiden nå en större marknad och bättre vinstmöjligheter.

Med stöd av det kapital som tillfördes av aktieägarna i april 2018 och
en sedan dess väsentligen förstärkt organisation har AcouSort goda
möjligheter att fortsätta att utvecklas och nå nya höjder. Dessutom,
genom arbetet med AcouPlasma och våra OEM-moduler, har vi breddat vår
förståelse för vilka möjligheter AcouSorts teknologi har inom klinisk
diagnostik. Detta gör att vi på AcouSort ser med tillförsikt på det
år som nyss börjat.

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot
medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en
plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra
partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala
affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på
akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett
antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). För ytterligare information, besök:
http://www.acousort.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/bokslutskommunike-2018,c2751079
https://mb.cision.com/Main/15073/2751079/998548.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.