Du är här

2018-08-23

AcouSort: Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport (Belopp inom parentes: Jämförande
period föregående år)

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Intäkterna uppgick till 976 (1 142) KSEK
· Resultatet före skatt uppgick till -3 932 (-2 614) KSEK
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,35) SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 91 % (88 %)

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Intäkterna uppgick till 889 (732) KSEK
· Resultatet före skatt uppgick till -1 669 (-1 750) KSEK
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,23) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Den 4 april inleddes teckningstiden i AcouSorts
företrädesemission.

· Den 6 april meddelade AcouSort att Bolaget har beviljats ett
EU-bidrag om sammanlagt 179 937 EUR. Motivet för bidraget är att ge
AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för
ultraljudstransduktorer som är bättre lämpat för engångschip inom
akustofluidik.

· Den 10 april meddelade AcouSort att Bolaget och amerikanska
Instrumentation Laboratory Company ("Instrumentation Laboratory"
eller "IL") den 7 oktober 2016 lämnade in en gemensam internationell
patentansökan (så kallad PCT - Patent Coorporation Treaty).
Patentansökan avser en akustofluidikteknologi som separerar
blodplasma från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen
optiska eller elektriska metoder. Teknologin som patentansökan avser
är framtagen i ett samarbete mellan AcouSort och Instrumentation
Laboratory. Samarbetet har utvärderat möjligheterna att använda
AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys
kliniska diagnostikinstrument.

· Den 24 april meddelade AcouSort utfall i Bolagets nyemission.
Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK, motsvarande en
teckningsgrad om cirka 125 procent, innebärande att 2 504 166 aktier
nyemitteras. Genom nyemissionen tillförs AcouSort cirka 22,5 MSEK
före emissionskostnader.

· Den 22 maj publicerade AcouSort årsredovisning för 2017.
· Den 30 maj flaggade Bolaget att Stefan Schedings (styrelseledamot
i AcouSort) och Freltec ApSs (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft)
respektive innehav i AcouSort har minskat till under 10 procent. De
minskade procentuella innehaven är ett resultat av utspädning med
anledning av den i april 2018 genomförda företrädesemissionen. Både
Scheding och Freltec ApS har ökat total antal aktier genom teckning
av 22 000 aktier var i Bolagets nyemission.

· Den 8 juni 2018 meddelade AcouSort att bolaget nått ett stort
genombrott genom teckning av ett licens- och distributionsavtal med
amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättigheter
att implementera AcouSorts teknologi i en av IL:s produktlinjer.
Denna produktlinje är inom ett av IL:s fokusområden. Nästa steg i
avtalet innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga
instrument och under detta utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot
marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende
teknologin.

Upplägget för de royalties som IL ska betala till AcouSort består dels
av en lägstanivå med en kontinuerlig ökning och dels av en del som
beräknas på försäljningsvolym för de produkter som innehåller
AcouSorts teknologi. Detta innebär att AcouSort kommer att erhålla en
garanterad ren ersättning eftersom IL betalar för att använda sig av
teknologin i form av "royalties", vilket inte medför några kostnader
för AcouSort. För år 2018 är lägstanivån på royalties 100 000 USD.
Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida
potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en
exakt uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid
full marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt
avtal för denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst
1,5 MUSD per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga
försäljning som IL har idag inom den tänkta applikationen.

Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar
AcouSorts teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation
rörande en möjlig tillverkning av de fysiska komponenterna av
AcouSort. Det innebär att förutom de uppskattade årliga potentiella
royaltyintäkterna om cirka 1,5 MUSD tillkommer det potentiella
ytterligare intäkter i det fall AcouSort erhåller kontrakt om att
tillverka och tillhandahålla komponenten för ultraljudsbaserad
separationsteknologi till IL:s produkt. Den potentiella intäkten och
vinsten för tillverkning är idag svår att uppskatta men AcouSorts
styrelse ser att även denna är substantiell.

För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver
AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk
utrustning. AcouSort arbetar för och bedömer att denna
kvalitetssäkring ska uppnås under 2019 och att bolaget därmed kommer
att bli en potentiell leverantör av själva komponenten.
ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu påskrivna royaltyavtalet.

· Den 13 juni hölls årsstämma i AcouSort.
VD Torsten Freltoft har ordet

Det har blivit dags för mig att summera och kommentera det andra
kvartalet och första halvåret på AcouSorts verksamhetsår 2018.

Efter att ha gått igenom flera gemensamma och framgångsrika
genomförbarhetsprojekt, kunde vi i juni även meddela att vi uppnått
en viktig milstolpe genom ett tecknat licens- och distributionsavtal
med Instrumentation Laboratory. Avtalet, som inledningsvis löper i
tio år, innebär att AcouSorts teknologi ska implementeras i en av
IL:s diagnostiksystemfamiljer för att därigenom kunna möjliggöra nya
funktioner i systemen. Licens- och distributionsavtalet med IL är en
betydande milstolpe för kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade
separationsteknologi och har ett signifikant värde för AcouSort, dels
på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp
dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra
applikations-områden men framför allt att det visar att AcouSorts
strategi att bli en "preferred provider" av akustofluidiklösningar är
framgångsrik.

Det är glädjande att kunna meddela att vi har beviljats ett
finansiellt stöd från EU för BioWings-projektet, som AcouSort är en
del av. Motivet för bidraget om sammanlagt cirka 180 000 Euro, är att
bidra med finansiella medel till vårt försök om att testa ett nytt
material ultraljudstransduktorer. Vi ser det beviljade bidraget som
ytterligare ett kvitto på att AcouSorts strategi om att vara en
"preferred partner" inom utveckling av akustofluidiklösningar är
framgångsrik. Vi förväntar oss att utvärderingen av det nya
ultraljudsproducerade materialet för akustofluidikchip kommer att
visa att det är bättre lämpat för tillämpningen än de material som
används idag. Det nya materialet har potential att bidra med en högre
effektivitet samt underlätta och kostnadseffektivisera integrationen
med mikrofluidikchip, vilket är särskilt viktigt för engångschip
avsedda för kliniska tillämpningar och stora produktionsvolymer. Det
nya materialet är blyfritt tillskillnad från nuvarande transduktorer
och uppfyller därmed EU's kommande krav på att utfasning av
blybaserade produkter. Vi ser fram emot ett produktivt projekt där vi
kommer att arbeta i framkanten av akustofluidikforskningen, utveckla
och utvärdera nya typer av produkter inom klinisk akustofluidik.
Projektet genomförs i tätt samarbete med professor Thomas Laurells
grupp på Lunds Universitet, som genom BioWings-projektet tillförs
cirka 600 000 Euro från EU.

I april meddelade vi att vi tillsammans med amerikanska
Instrumentation Laboratory lämnat in en internationell patentansökan
(så kallad PCT - Patent Coorporation Treaty). Patentansökan lämnades
in i oktober 2016 och avser en klinisk tillämpning av vår teknologi
för akustofluidik, som med hjälp av ultraljud separerar blodplasma
från helblod och möjliggör analys av plasman med antingen optiska
eller elektriska mätmetoder. Teknologin är framtagen i ett samarbete
mellan AcouSort och IL, med syftet att undersöka möjligheterna att
använda vår teknologi i IL:s kliniska diagnostikinstrument. Vi på
AcouSort ser fram emot att följa processen. Efter att den
internationella patentansökan är färdiggranskad avser vi att
tillsammans med IL påbörja patentansökningar för de specifika länder
där vi önskar skydda uppfinningen.

Under våren har vi även arbetat hårt med marknadsföringsarbetet av
AcouWash- och AcouTrap-systemen. För AcouWash har vi flera
intressanta leads på gång, bland annat som ett resultat av närvaro på
mässor där vi demonstrerat systemets många fördelar gentemot
befintlig teknik. Avseende AcouTrap genomför vi just nu flera
marknadsföringsinsatser, bl.a. baserat på nya vetenskapligt
publicerade forskningsresultat, för att öka försäljningen av våra
benchtop-system. Forskningsfältet för vesiklar och exosomer är dock
fortfarande är i ett tidigt stadie och kännedomen om AcouSorts
teknologi har ännu inte nått ut inom exosom- och vesikelområdet.

Avslutningsvis vill jag förstås passa på att rikta ett stort tack till
alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission, som
avslutades den 18 april. Nyemissionen tecknades till cirka 28,1 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om 125 procent och det är glädjande att
se det stora intresse som finns för AcouSort och vår verksamhet.
Genom den tillförda emissionslikviden kommer vi att kunna fortsätta
arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och
kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk
diagnostik. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot nästa
halvår.

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot
medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en
plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra
partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala
affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på
akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett
antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). För ytterligare information, besök:
http://www.acousort.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/delarsrapport-2018-01-01-till-2018-...
http://mb.cision.com/Main/15073/2598954/896084.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.