Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

AcouSort: Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ)

Aktieägarna i AcouSort AB (publ), 556824-1037, kallas härmed till
årsstämma fredagen den 16 juni 2017 kl. 09.00 på Medicon Village (sal
Tellus), Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 10 juni 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en
lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda
aktiebok senast fredagen den 9 juni 2017), och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 12 juni 2017
skriftligen till AcouSort AB, BMC D10, 221 84 Lund. Anmälan kan också
göras per telefon 070 725 00 27 eller per e-post info@acousort.com. I
anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 9 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.acousort.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 7 512 500. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut: a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning.; b) om dispositioner beträffande bolagets förlust
enligt den fastställda balansräkningen; c) om ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget arvode
skall utgå till styrelsen. Vidare har styrelsen föreslagit att en
revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Thomas Laurell, Sven Martin Linde,
Stefan Scheding och Annelie Sylvén Troedsson omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Sven
Martin Linde. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och |
|skall bestå av lägst |högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre |
|tre och högst åtta |suppleanter. |
|ledamöter med lägst | |
|noll och högst tre | |
|suppleanter. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 8 Kallelse till |§ 8 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till |
|bolagsstämmaKallelse |bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post|
|till bolagsstämma skall|- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att|
|alltid ske genom |kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. |
|annonsering i Post- och|Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra |
|Inrikes Tidningar och |skall annonsering istället ske genom Dagens |
|på bolagets webbplats. |Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där |
|Att kallelse skett |styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun. |
|skall annonseras i | |
|Svenska Dagbladet. Om | |
|utgivningen av Svenska | |
|Dagbladet skulle | |
|upphöra skall | |
|annonsering istället | |
|ske genom Dagens | |
|Industri. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara |
|AvstämningsförbehållDen|registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen |
|aktieägare eller |(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring |
|förvaltare som på |av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). |
|avstämningsdagen är | |
|införd i aktieboken och| |
|antecknad i ett | |
|avstämningsregister, | |
|enligt 4 kap. lagen | |
|(1998:1479) om | |
|kontoföring av | |
|finansiella instrument | |
|eller den som är | |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt| |
|4 kap. 18 § första | |
|stycket 6 - 8 nämnda | |
|lag, ska antas vara | |
|behörig att utöva de | |
|rättigheter som framgår| |
|av 4 kap. 39 § | |
|aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, BMC D10 i Lund samt på
bolagets webbplats (www.acousort.com) från och med tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.