Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Acrinova: Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 20 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Acrinova AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad emission

Stämman beslutade om en riktad nyemission om högst 56 250 000 kronor.
Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 833
333,333334 kronor genom utgivande av 2 500 000 aktier, envar med ett
kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 22,50 kronor per
aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 833
333,333334 kronor genom nyemission av högst 2 500 000 aktier.
Emissionskursen är fastställd till 22,50 kronor per aktie. Vid full
anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 56 250 000
kronor;

2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Svedulf Fastighets AB, org.
nr. 556386-4569. Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom
egna helägda bolag;

3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas
sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp
tillföras överkursfonden;

4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det
att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;

5. att de nya aktierna ska tecknas genom kontant betalning om 22,50
kronor per aktie, vilket ska ske den 20 december 2019;

6. att styrelsen äger rätt att förlänga samt flytta teckningstiden;
samt

7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta
om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt
värdering:

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att
stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels
vidare genom att möjliggöra aktieägande för en ny strategiska
investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata
möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget,
attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för
genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs
bolaget rörelsekapital vilket kan användas syfte att arbeta mot satta
målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed
stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det
rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det
enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå
aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna
på sikt.

Teckningskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt
marknadsvärde.

Beslut om riktad emission

Stämman beslutade om en riktad nyemission om högst 15 000 000 kronor.
Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 208
333,333334 kronor genom utgivande av 625 000 aktier, envar med ett
kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 24 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 208
333,333334 kronor genom nyemission av högst 625 000 aktier.
Emissionskursen är fastställd till 24 kronor per aktie. Vid full
anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 15 000 000
kronor;

2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma JAH AB, org. nr. 556708-5856;
Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom egna helägda bolag;

3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas
sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp
tillföras överkursfonden;

4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det
att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;

5. att de nya aktierna ska tecknas genom kontant betalning om 24
kronor per aktie, vilket ska ske senast den 31 december 2019;

6. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden; samt
7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta
om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt
värdering:

Acrinova planerar att ingå aktieöverlåtelseavtal med JAH AB, org. nr.
556708-5856; avseende samtliga aktier i JAH Fastighets AB, org. nr.
559106-0396. Köpeskillingen för förvärvet av förvärvsobjektet kommer
att utgöras dels av kontanter dels av aktier i Acrinova. Med
anledning av köpeskillingens struktur avser styrelsen i Acrinova att
genomföra förevarande nyemission.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att
möjliggöra för styrelsen i bolaget att fullgöra det planerade
aktieöverlåtelseavtalet, vilket medför att Acrinova kommer att kunna
utöka sitt fastighetsbestånd med cirka 6 % i en prioriterad ort som
passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Förvärvet bedöms
av styrelsen vara till gagn för bolaget och dess aktieägare.
Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till
att skapa värde för bolagets aktieägare.

Teckningskursen har fastställts på grundval av avtal mellan Acrinova
och JAH AB och motsvarar en kurs som överstiger aktiens
genomsnittskurs på marknaden vid tidpunkten för upprättandet av detta
förslag till beslut.

Malmö i december 2019

Acrinova AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/12091/2996149/1165433.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.