Du är här

2018-03-07

AcuCort AB: Valberedningens förslag till årsstämman i AcuCort AB

AcuCort offentliggör idag valberedningens förslag beträffade bland
annat val av styrelse och styrelseordförande

Punkt 9 Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma skall utgå med 60 000 SEK för envar styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget samt 120 000 SEK till styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt
godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter

Val av styrelse:

Sten Sörensen, Bengt Åke Bengtsson och Sarah Fredriksson har avböjt
omval.

Valberedningen föreslår omval av: Lennart Bruce, Göran Kvist och Anna
Eriksrud.

Valberedningen föreslår nyval av Ebba Fåhraeus, Daniel Olsson och
Alexandra Johnsson.

Ebba Fåhraeus, född 1963 är utbildad civilekonom från Handelshögskolan
i Stockholm. Ebba är VD för SmiLe Incubator i Lund, är ledamot i
styrelserna ibland annat medicinska fakulteten vid Lunds Universitet,
Arc Aroma Pure AB, Skandias fullmäktige och Coala Life. Ebba Fåhraeus
har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier
och marknadsföring i såväl noterade som icke noterade Life Science
bolag.

Daniel Olsson, född 1983, har en Master of Science 2008. Legitimerad
läkare 2012 och Medicine Doktor 2014. Arbetar som läkare och forskare
vid endokrinologiska enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg. Daniel Olsson är partner i P.U.L.S. (Partnerskap för
utveckling inom Life Science) och har medverkat i ett flertal
advisory boards för större läkemedelsbolag.

Alexandra Johnsson född 1971, har en Master of Science i
Internationell ekonomi från Umeå Universitet. Alexandra har över 20
års erfarenhet av marknads och försäljningsfrågor i ledande
positioner i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag.
Alexandra Johnsson är idag nordisk marknadschef för Zonnic receptfria
nikotinprodukter

Val av revisor:

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med
Andreas Brodström som huvudrevisor för en period om ett år fram till
nästa årsstämma

Punkt 12 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Ebba Fåhraeus till styrelsens
ordförande.

Punkt 14 Beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2019 ska
bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30
september 2018. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det
åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex veckor
före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse
en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är
representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar
bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare
plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter
inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna
denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer
det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om
denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt
nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska
tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2019
för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn
samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag
till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till
årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts.
Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta
kostnader i samband med uppdraget.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en ny snabblöslig
film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat
på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acucort-ab/r/valberedningens-forslag-till-arss...
http://mb.cision.com/Main/15601/2466098/801910.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.