Du är här

2017-08-30

Adapta Fastigheter: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

Pressmeddelande 2017-08-30 08:00 CET

1 JANUARI- 30 JUNI JÄMFÖRT MED HELÅRET 2016

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 41 557 tkr (66 144 tkr)
· Driftöverskottet uppgick till 35 344 tkr (50 270 tkr)
· Resultatet (EBITDA) uppgick till 29 419 tkr (45 169 tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 26 211 tkr (145 775 tkr)
· Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2017 var
312 516 tkr (170 387 tkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari - 30 juni 2017)

· Adapta Eken AB förvärvade per den 5 maj fastigheten Heljered 1:16,
granne med Eken 1:8. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och avsikten
med förvärvet är att bygga ut den befintliga handelsanläggningen på
Eken 1:8 med ca 10 000 m².

Köpeskillingen uppgick till 9 500 tkr.
· Vid styrelsemöte den 11 maj 2017 utsågs Erik Fischer till
verkställande direktör i Adapta Fastigheter AB (publ). Tidigare vd,
Per Thörnqvist, kommer fortsättningsvis att ansvara för koncernens
finansieringsfrågor och transaktioner, och fortsätter även som
styrelseledamot.

· Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta sedan
1 februari 2017 samäger med Alecta, har fortgått enligt plan.
Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till c:a 50% av
alla handelsytor.

Efter rapportperioden (1 juli 2017 -)

· Adapta Borgås AB har, i fastigheten Kungsbacka Varla 2:423,
tecknat hyreskontrakt med KungSängen Produktion AB, om en butikslokal
om c:a 362 m². Hyreskontraktet sträcker sig 5 år med inflyttning
2017-10-01.

· Adapta Halmstad AB har, i fastigheten Halmstad Stegen 2, tecknat
hyreskontrakt med PoolKungen AB, om en butikslokal om c:a 704 m².
Hyreskontraktet sträcker sig 5,5 år med inflyttning 2017-10-01.

· Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna uppgår efter
ovanstående uthyrningar till 98%.

· Uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping har fortgått. Efter
rapportperioden har ytterligare c:a 1900 m² hyrts ut. Kontrakterade
hyresgäster till Kongahälla kommuniceras löpande på Adaptas hemsida,
www.adaptafast.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket.
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 30
juni 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för
såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ). På
grund av att övergången till IFRS gjordes per 2016-12-31 saknas
relevanta uppgifter för delårsperioderna under 2016. Omräkning till
IFRS för tidigare perioder har endast gjorts för helåren 2015 och
2016, vilket är redovisat i Årsredovisningen för 2016.

Finansiell kalender 2017 för Adapta Fastigheter (publ):

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-28
Årsredovisning 2016 2017-04-06
Årsstämma 2017-05-11
Delårsrapport jan-mar 2017-05-25
Delårsrapport jan-jun 2017-08-30
Delårsrapport jan-sep 2017-11-30

Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 30 augusti 2017

För styrelsen,

Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida,
www.adaptafast.se

Halvårsrapport_-_2017-06-30.pdf

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter
Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och
kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att
skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster.
Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och
kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000 m² och ett
marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen
besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adapta-fastigheter/r/rapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/15320/2335819/715423.pdf
http://mb.cision.com/Public/15320/2335819/b506e686fb26acda.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.