Du är här

2017-05-25

Adapta Fastigheter: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari - 31 mars 2017

Pressmeddelande 2017-05-25 08:00 CET

1 JANUARI - 1 MARS 2017 JÄMFÖRT MED HELÅRET 2016

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 20 607 tkr (66 144 tkr)
· Driftnettot uppgick till 16 540 tkr (50 270 tkr)
· Resultatet (EBITDA) uppgick till 13 391 tkr (45 169 tkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 5 046 tkr (145 775 tkr)
· Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 mars 2017 var
453 062 tkr (170 387 tkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari - 31 mars 2017)

· Med tillträde den 1 februari 2017 såldes 50% av aktierna i
dotterbolaget Adapta Kongahälla AB, namnändrat till Kongahälla
Shopping AB, till Alecta. Bolaget äger fastigheten Komarken 1:8 i
Kungälv, där Adapta utvecklar och bygger centrumanläggningen
Kongahälla Shopping. Försäljningen gjordes till koncernmässigt
bokfört värde. Adapta och Alecta har i samband med försäljningen
träffat ett samarbetsavtal avseende utveckling och förvaltning av
fastigheten.

Efter rapportperioden (1 april 2017 -)

· Vid styrelsemöte den 11 maj 2017 utsågs Erik Fischer till
verkställande direktör i Adapta Fastigheter AB (publ). Tidigare vd,
Per Thörnqvist, kommer fortsättningsvis att ansvara för koncernens
finansieringsfrågor och transaktioner.

· Adapta Eken AB förvärvade per den 5 maj grannfastigheten, Heljered
1:16. Fastigheten är obebyggd och avsikten med förvärvet är att bygga
ut den befintliga handelsanläggningen på Eken 1:8 med ca 10 000 m².
Köpeskillingen uppgick till 9 500 000 kronor.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket.
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31
mars 2017 med jämförelse motsvarande hela räkenskapsåret 2016 för
såväl koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ). På
grund av att övergången till IFRS gjordes per 2016-12-31 saknas
relevanta uppgifter för delårsperioderna under 2016. Omräkning till
IFRS för tidigare perioder har endast gjorts för helåren 2015 och
2016, vilket är redovisat i Årsredovisningen för 2016.

Finansiell kalender 2017 för Adapta Fastigheter (publ):

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-28
Årsredovisning 2016 2017-04-06
Årsstämma 2017-05-11
Delårsrapport jan-mar 2017-05-25
Delårsrapport jan-jun 2017-08-30
Delårsrapport jan-sep 2017-11-30

Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 25 maj 2017

För styrelsen,

Per Thörnqvist

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida,
www.adaptafast.se

Adapta_Fastigheter_Delårsrapport_Q1_2017.pdf
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter
Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 25 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och
kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att
skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster.
Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och
kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett
marknadsvärde på 1.5 miljarder kronor. För mer information, vänligen
besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adapta-fastigheter/r/rapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/15320/2273644/679705.pdf
http://mb.cision.com/Public/15320/2273644/a7dd6a65ecd9462f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.