Du är här

2018-08-27

AdCityMedia: Delårsrapport januari - juni 2018 AdCityMedia AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018 ADCITYMEDIA AB (PUBL)

AdCityMedias nettoomsättning ökar 49 % organiskt och totalt 60 % under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period föregående år.

APRIL - JUNI 2018
Nettoomsättningen steg med 60,2 % till 44 093 (27 517) TSEK
Periodens resultat uppgick till 4 710 (3 237) TSEK
EBITDA1 uppgick till 7 032 (5 112) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 % (18,5)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 164 (3 749) TSEK
Rörelseresultat uppgick till 5 564 (3 959) TSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,64 (1,87) kr.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,64 (1,85) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB.

JANUARI - JUNI 2018
Nettoomsättningen steg med 42,0 % till 78 291 (55 125) TSEK
Periodens resultat uppgick till 6 858 (5 979) TSEK
EBITDA1 uppgick till 11 137 (9 559) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 14,2 % (17,3)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 011 (4 573) TSEK
Rörelseresultat uppgick till 8 211 (7 187) TSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,86 (3,46) kr.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,86 (3,42) kr.

1 EBITDA inkluderas under perioden av en positiv justeringseffekt om 938 TSEK gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretaget All In Media Sverige AB.

VD-KOMMENTAR

"Bolaget växer organiskt med 49 %"

Under perioden visar bolaget en omsättningstillväxt med 60 % jämfört med föregående år, 44 093 TSEK mot 27 517 TSEK. Bolaget växer organiskt med 49 % exkluderat från de förvärvade bolagen Prego Media AS och Bitlogic AB.

Det är mycket glädjande att få presentera en så stark tillväxt som bolaget som helhet visar upp under årets andra kvartal. Mediamarknaden för utomhusreklam fortsätter att växa samtidigt som affärsområdet Retail Tech visar på kraftig omsättningsökning. Det fokus som under tidigare kvartal legat på affärsområdet börjar nu ge resultat i försäljning och utestående offerter. Orderstocken för bolaget har utvecklats positivt och är vid periodens utgång större än vid motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgår till 57 % mot föregående år 63 %. Den minskade marginalen beror främst på att omsättningen i större utsträckning byggts upp av affärsområdet Digital Signage. Vi rullar ut många nya installationer som initialt har en lägre marginal men som över tid övergår till återkommande intäkter i form av licensintäkter för mjukvara och support.

Medias marginaler har minskat något till följd av att det nu tillträdda dotterföretaget Prego Media AS inkluderats i siffrorna, vars mediamarginaler ännu är något lägre än för övriga koncernen då större delen fortfarande är analog. Exkluderat Prego ligger marginalerna i nivå med "normal" verksamhet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökar med 64 % från 3 749 TSEK till 6 164 TSEK. Under perioden har köpeskillingar betalats ut gällande dotterföretagen Bitlogic AB och Prego Media AS om 9 807 TSEK, varav det sistnämnda förvärvet delvis gjorts via ett förvärvslån om 8 700 TSEK.

Media

Affärsområdet Media ökar under perioden försäljningen med 39 % jämfört med samma period föregående år, motsvarande 30 286 TSEK mot 21 764 TSEK. Den organiska tillväxten inom affärsområdet uppgår till 25 % samtidigt som Mediebyråbarometern för perioden april till juni visar på en ökning av investeringar i utomhusreklam med 33 %, vilket innebär att AdCityMedia ligger 8 procentenheter efter marknaden. Ackumulerat per juni månad är marknaden upp 25 % medan AdCityMedia är upp 26 %.

Perioden har i större utsträckning än vanligt bestått av att utbilda och starta upp nya säljare, vilket bedöms vara en ledande faktor till att vi inte helt når upp till marknadens utveckling. Stort fokus ligger nu på att stärka upp affärsområdet med ytterligare nya säljare och nya geografiska fokusområden.

Retail Tech

Retail Tech har under andra kvartalet ökat försäljningen med 140 % jämfört med föregående år, där hela ökningen är organisk.

I kvartalet har vi för första gången rullat ut ett kombinationsuppdrag mellan hårdvara och licenser för vår egenutvecklade bokningsplattform Starcorp. Denna typ av affär ser jag positivt på och är något vi framgent strategiskt skall se över i vår produktmix.

Som ett nästa steg i det strategiska arbete som tidigare påbörjats har vi efter periodens utgång anställt ytterligare personal.

Förvärv

Den 13 juni 2018 tillträde vi det norska mediabolaget Prego Media AS. Effekterna på bolaget balansräkningen från förvärvet framgår under not 8.

Förvärvet öppnar upp för nya affärsmöjligheter på norska marknaden och stärker AdCityMedias medialager och kundbas. Dessutom har Prego redan kopierat den Svenska modellen och erbjuder nu marknaden även affärsområdet Retail Tech. Grundarna har gedigen erfarenhet inom området vilket kommer ge oss en snabb start.

Prego stärker under årets andra kvartalet den ackumulerade omsättning och visar under perioden upp en betydligt starkare försäljning än under årets första kvartal vilket är glädjande. Totalt för kvartalet uppgår omsättning till 10 594 TSEK vilket är en ökning om ca 22 % från föregående år, av dessa är 3 163 TSEK inkluderade i konsolideringen. Hade Prego varit inkluderade under hela 2018 hade första halvåret genererat en omsättning på 91 943 TSEK varav andra kvartalet uppgått till 51 524 TSEK, vilket hade varit en ökning om 67 respektive 87 % jämfört mot rapporterade siffror föregående år.

Avsättningar för dotterföretaget All In Media Sverige AB har under årets andra kvartal justerats om 938 TSEK. Justeringen beror på att den slutliga tilläggsköpeskillingen förhandlats. Effekten klassificeras i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt.

Fokus kommande kvartal kommer att vara på att stärka media och jobba med integrering och synergier inom koncernen. Retail Tech har aldrig tidigare haft ett så starkt utgångsläge som idag, där vi nu ser att vårt tidigare strategifokus börjar mynna ut i en fin offert-stock där vi även hoppas kunna erhålla några större affärer.

Anders Axelsson,
VD AdCityMedia AB (publ)

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2018-08-27.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23925
AdCityMedia Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23926

Kort om Bolaget:
AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 18 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.