Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

AdderaCare: AdderaCare AB: Publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

AdderaCare AB ("AdderaCare") publicerar härmed delårsrapport avseende
perioden januari - mars 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig via
bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan
följer en kort sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,6 MSEK* (19,1 MSEK).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,3 MSEK* (2,1
MSEK).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1
MSEK* (1,1 MSEK).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,27
SEK (0,26 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,11 SEK)
· Koncernens soliditet uppgick till 44,4% (42,7% helår 2016)
*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av
år)

Definitioner:

· EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och
förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017 uppgick till
12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per
den 31 mars 2017: 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Koncernens
EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före
och efter utspädning.

· Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
· Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period
föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Första kvartalet

· AdderaCare tecknar i januari 2017 avtal om att förvärva 100
procent av aktierna i norska

Amajo A/S. Affären genomförs i början av mars 2017. Förvärvet sker med
en likvid köpeskilling om cirka 3 MNOK.

· AdderaCares CFO Henrik Carlsson flaggar i slutet av januari 2017
upp köp av aktier. Totalt förvärvar Carlsson 15 000 aktier i Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· AdderaCare publicerar i mitten av april kallelse till årsstämma.
Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2017 på Sedermera
Fondkommissions kontor på Norra Vallgatan 64 i Malmö. Kallelse med
förslag på beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida
(www.adderacare.com).

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

"Första kvartalets enskilt viktigaste händelse var förvärvet av Amajo
A/S. Vi förvärvade, i mars 2017,

100 procent av aktierna och förvärvet är det första vi har gjort som
noterat bolag. Vi bedömer att Amajo A/S på sikt kommer att bli en av
flera tillväxtmotorer inom koncernen."

För fullständig delårsrapport, se AdderaCares hemsida
(www.adderacare.com) alternativt bifogad fil.[EB1]
(http://connect.ne.cision.com#_msocom_1)

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 maj 2017.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i
AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de två
rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB och Kom i Kapp AB.
AdderaCare AB genomför företagsförvärv inom hjälpmedelssektorn och
avser under de kommande åren att expandera genom ytterligare
företagsförvärv. AdderaCare AB är listade på Nasdaq Stockholm First
North.

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-ab--publicerar-delarsr...
http://mb.cision.com/Main/14887/2266456/675004.pdf
http://mb.cision.com/Public/14887/2266456/afcb59670e19490d.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.