Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

AdderaCare: AdderaCare AB: Stämmokommuniké från årsstämma

Idag, den 16 maj 2017, hölls årsstämma i AdderaCare AB. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade dels att disponera över bolagets vinst enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Härutöver beslutade
stämman att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med
100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor
till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en
revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Rickard Benediktsson, Marianne Dicander
Alexandersson, Jan Kvarnström, Leif Lindau och Per Nilsson omväljs
som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att Per Nilsson
omväljs som styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman att
bolagets revisorer KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelse att beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2017.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen
utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Malmö i maj 2017

AdderaCare AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Om AdderaCare AB

AdderaCare AB, med organisationsnummer 556936-0752, är moderbolag i
AdderaCare-koncernen, vilken består av moderbolaget samt de tre
rörelsedrivande dotterbolagen Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och
Amajo A/S. AdderaCare AB genomför företagsförvärv och avser under de
kommande åren att expandera genom ytterligare företagsförvärv.
AdderaCare AB är noterade på Nasdaq Stockholm First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-ab--stammokommunike-fr...
http://mb.cision.com/Main/14887/2266899/675262.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.