Du är här

2018-08-15

AdderaCare: AdderaCare offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

AdderaCare AB ("AdderaCare") publicerar härmed halvårsrapport avseende
perioden januari - juni 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via
bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.adderacare.com). Nedan
följer en kort sammanfattning av rapporten.

Michael Hermansson, VD AdderaCare kommenterar

"Under det andra kvartalet 2018 har vi visat den revanschlusta vi
kände efter det första kvartalet. Vi levererar det bästa
kvartalsresultatet i vår historia. Det har exempelvis satts nytt
försäljningsrekord inom segmentet specialfordon och vidare gjorts
erforderliga kostnadseffektiviseringar. Parallellt med detta har vi
stärkt koncernens likviditet genom en framgångsrik
företrädesemission. Vi har nu bra momentum i verksamheten och jag ser
med tillförsikt fram emot andra halvåret 2018."

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 54,3 MSEK (29,4 MSEK).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK (2,4
MSEK).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 MSEK
(0,2 MSEK).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,37
SEK (0,19 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,00 SEK)
Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 89,5* MSEK (57,0 MSEK).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 5,5* MSEK (5,6
MSEK).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4*
MSEK (2,3 MSEK).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,35
SEK (0,45 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,13 SEK)
· Koncernens soliditet uppgick till 42,4 % (39,0 %)
*Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av
halvår).

Definitioner:

· EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och
förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2018 uppgick
till 16 618 678 aktier (12 651 656 aktier). Genomsnittligt antal
aktier under det första halvåret 2018 uppgick till 15 742 024 aktier
(12 450 828 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 30 juni 2018:
17 316 409 aktier (13 496 519 aktier). Koncernens EBITDA per aktie
och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter
utspädning.

· Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
· Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period
föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· I början av april 2018 genomför dotterbolaget Trident Industri AB
försäljningen av verksamhetsgrenen Helaform. Genom försäljningen
erhöll Trident Industri AB en köpeskilling om cirka 3 MSEK, vilket
inkluderar lager om cirka 1 MSEK.

· Den 17 april avslutas teckningstiden i AdderaCares
företrädesemission. Företrädesemissionen övertecknas med en
teckningsgrad om cirka 192 procent. AdderaCare tillförs därmed cirka
16,2 MSEK före emissionskostnader.

· Den 2 maj offentliggör AdderaCare årsredovisning för
räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på
AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

· Den 23 maj håller AdderaCare årsstämma. Kommuniké med en
sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på AdderaCares
hemsida (www.adderacare.com).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

För fullständig halvårsrapport, se
http://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 augusti 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-offentliggor-halvarsra...
http://mb.cision.com/Main/14887/2592748/891685.pdf
http://mb.cision.com/Public/14887/2592748/adf3c6f11f63bbc2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.