Du är här

2018-07-13

Addtech: Delårsrapport  Q1 1 april - 30 juni 2018

Första kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 21 procent och uppgick till 2 395 MSEK
(1 979).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 22 procent och uppgick till
260 MSEK (214 inklusive jämförelsestörande poster +12 MSEK)
motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 procent (10,8).

· Rörelseresultatet ökade med 22 procent och uppgick till 221 MSEK
(181) motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (9,1).

· Resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgick till 162
MSEK (143) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,35
SEK (2,10). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per
aktie före utspädning till 7,95 SEK (7,05).

· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 27 procent (28).
· Soliditeten uppgick till 39 procent (39).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 MSEK
(85). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från
den löpande verksamheten per aktie till 7,55 SEK (7,95).

· Under perioden har vi genomfört fyra förvärv med en total
årsomsättning om cirka 230 MSEK.

· Under juli har vi genomfört ytterligare sex förvärv med en total
årsomsättning om cirka 500 MSEK.

VD-kommentar

Första kvartalet - en mycket bra start på verksamhetsåret 2018/2019
Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en
organisk försäljningsökning på 9 procent. Detta i kombination med
flertalet genomförda förvärv resulterade i en total vinsttillväxt på
22 procent. Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras, speciellt med
hänsyn tagen till den positiva engångseffekten vi hade under det
första kvartalet föregående år. Det är mycket positivt att alla fyra
affärsområden presterade en EBITA-marginal över 10 procent.

Marknadsutveckling
Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte
att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon,
maskintillverkare, elektronik och fartyg. Efterfrågan var också god
från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom
telekom. Från en låg nivå uppvisade kundsegmentet olja & gas i Norge
en förbättring. Det var även en positiv utveckling av efterfrågan på
eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt skog- och
processindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till
elnätskunder i Norden ökade sammantaget något och efterfrågan på
elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en bra
utveckling.

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi totalt sett det bästa
marknadsläget i Sverige och Finland. Vår försäljning i Danmark ökade
något och våra verksamheter utanför Norden hade en god efterfrågan.
Tack vare ökad investeringsvilja inom olja & gas samt inom
infrastruktur så ökade försäljningen även i Norge.

Förvärv
Vår förvärvsaktivitet under inledningen av verksamhetsåret har varit
hög i samtliga affärsområden. Under kvartalet har vi genomfört fyra
förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 230
MSEK. I början av juli har vi dessutom genomfört ytterligare sex
förvärv med en total årsomsättning om ca 500 MSEK.

Klart slut för mig, efter ett drygt decennium som VD för denna fina
koncern skriver jag härmed min sista VD-kommentar. Vilken resa det
har varit. Först och främst tänker jag på alla människor jag har haft
glädjen att samarbeta med, genom såväl låg- som högkonjunktur.
Kunder, leverantörer, investerare, styrelsen och viktigast av allt -
alla våra medarbetare som tillsammans bevarar och förädlar den
fantastiska företagskultur som gör Addtechkoncernen unik och
framgångsrik. Tack till er alla. Från och med årsstämman lämnar jag
med gott förtroende över till Niklas Stenberg.

Stockholm den 13 juli 2018

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13
juli 2018 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 00

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och
ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech
verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter
och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och
infrastruktur. Addtech har cirka 2300 anställda i ungefär 130
dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/delarsrapport--q1-1-april---30-juni-...
http://mb.cision.com/Main/3619/2574596/877819.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.