Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

ADDvise: ADDvise Group publicerar investeringsmemorandum avseende garanterad företrädesemission- Regulatoriskt meddelande

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget") har upprättat ett
investeringsmemorandum avseende en garanterad företrädesemission om
24,9 MSEK av units (bestående av en nyemitterad aktie av serie B och
en teckningsoption av serie 2019/2021) i Bolaget
("Företrädesemissionen").

Investeringsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats
www.addvisegroup.se/investor-relations/prospekt-2/ samt på Mangold
Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/

- Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 17 januari 2019 till den 31 januari 2019

- Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North mellan den 17 januari 2019 och 29 januari 2019

- Investerarträff kommer att hållas den 23 januari klockan 18.00 i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm

- Teaser, anmälningssedlar och annan information om företrädesemissionen kommer att hållas tillgängliga på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50,
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information
finns på www.addvisegroup.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna
units eller på annat sätt handla med aktier, units eller andra
värdepapper i ADDvise. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i ADDvise sker genom det investeringsmemorandum som ADDvise
publicerar den 16 januari 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Japan,
Kanada eller i något annat land där Företrädesemissionen eller
distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller
regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar ADDvise aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. ADDvise lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/addvise-group-publicerar-investering...
https://mb.cision.com/Main/12334/2719905/977768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.