Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

ADDvise Group AB: Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 - Regulatoriskt meddelande

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att sedan avräkning mot överkursfond skett, vinstmedel om totalt
61 282 513 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag
Rikard Akhtarzand och Fredrik Celsing samt nyval av Staffan
Torstensson och Erland Pontusson. Staffan Torstensson valdes till
styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till
styrelsens ledamöter skulle utgå med 165 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 90 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd
ledamot, totalt 345 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till
revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode
skulle utgå till valberedningens ledamöter. Arvodet är oförändrat
från föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och principer
för utseende av valberedning

Det beslutades att godkänna väsentligen samma riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman
2019. Det beslutades vidare att godkänna väsentligen samma procedur
för utseende av valberedningens ledamöter som tillämpats i bolaget
det senaste året.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor" till "lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor"; samt

- Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 43 000 000 och högst 172 000 000 aktier" till "lägst 96 000 000 och högst 384 000 000 aktier".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på
sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50,
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information
finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/12334/3096332/1235584.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.