Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

ADDvise: Kallelse till årsstämma i ADDvise Group AB (publ)

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019
klockan 14.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7, i
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 17 april 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 april 2019,

ii) dels anmäla deltagandet, samt eventuella biträden (högst två), till Bolaget senast torsdagen den 18 april 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com alternativt via brev till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per post t eller per e-post till adresser enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 18 april 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www (http://www.leovegasgroup.com/).addvisegroup.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

10. Beslut om:
1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen;

2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, samt vice verkställande direktören.

11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till
valberedningens ledamöter.

12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt
styrelseordförande och revisor.

13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets
ledning.

14. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen.
15. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera
konvertibler/teckningsoptioner/aktier.

16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid
Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 10.b: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkterna 11 och 12: Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode,
arvode till valberedningens ledamöter och antal styrelseledamöter
samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och
12.

· Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 345 00 kronor
(oförändrat från föregående år) fördelat på 165 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till envar icke anställd
styrelseledamot.

· Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
· Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.
· Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4)
utan suppleanter.

· Omval av de nuvarande ledamöterna Rikard Akhtarzand, Staffan
Torstensson, Fredrik Celsing och Meg Tivéus.

· Omval av Staffan Torstensson som styrelseordförande.
· Omval av PwC som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn
Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra personer i
Bolagets ledning

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från
föregående år).

Allmänt

Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till
befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå
uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med
beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens.
Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade bolag
av likartad storlek inom samma bransch ("marknadsmässig") anpassat
till Bolagets kostnader ska vara den övergripande principen för lön
och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att
ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som ska vara
individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive
befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska marknadsmässiga rörliga ersättningar i
förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar ska vara
kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara
målkriterier med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande
samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare
aktualiseras ska de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen
av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå
avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets
ekonomiska utveckling i syfte att främja Bolagets långsiktiga
värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares
personliga utveckling. Målen för verkställande direktören fastställs
av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen
av verkställande direktören efter tillstyrkande av
styrelseordförande. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön
ska fastställas för varje verksamhetsår.

Den rörliga ersättningen ska sammantaget beloppsmässigt inte överstiga
den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den
tidsperiod som den rörliga ersättningen avser. Vid utformningen av
rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant
ska styrelsen överväga att införa förbehåll som:

· villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och

· ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som
utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara
uppenbart felaktiga.

Ersättning ska även kunna utgå genom långsiktigt incitamentsprogram
bestående av exempelvis aktiesparprogram, teckningsoptionsprogram
eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner
eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till
uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan
befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden
alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får
förvärvas ska inte understiga tre år.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara
marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till
respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till
Bolagets kostnader. Pensionsavsättningar ska vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner
(exempelvis mobiltelefon och dator) ska underlätta utförandet av
arbetet och vara marknadsmässiga.

Avgångsvederlag m.m.

Mellan Bolaget och verkställande direktören ska gälla en
uppsägningstid om 6-18 månader. Uppsägningstider för andra ledande
befattningshavare ska normalt vara 3-12 månader. Uppsägningslön och
avgångsvederlag ska ej i något fall överstiga 18 månader.

Konsultarvode

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver
styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant
arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för detta.

Punkt 14: Antagande av principer för att utse ledamöter av
valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer ska antas för utseende
av en ny valberedning inför årsstämma 2019 (oförändrade principer
från föregående år).

1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom föredragande.

2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti ska styrelsens ordförande utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

3. Styrelsens ordförande ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningen ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningen ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot utsett. Bolaget ska ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.