Du är här

2018-07-11

ADONnews: ADONnews Sweden AB: Pressmeddelande från extra bolagsstämma den 11 juli 2018

ADONnews Sweden AB ("ADONnews" eller "Bolaget") höll en extra
bolagsstämma den 11 juli 2018 med anledning av det tidigare
offentliggjorda förvärvet av samtliga aktier i Evendo International
A/S ("Evendo"), vilket Bolaget och dess huvudägare ingått avtal om
den 11 juni 2018. Bolagsstämman fattade huvudsakligen följande beslut
i enlighet med framlagda förslag.

Bolagsstämman beslutade att godkänna förvärvet av Evendo i enlighet
med det förvärvsavtal som Bolaget och dess huvudägare ingått den 11
juni 2018.

Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning. Ändringarna avsåg
huvudsakligen gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att
möjliggöra nedan refererade nyemissioner, införandet av två
aktieslag, serie A (tio röster) och serie B (en röst), införandet
omvandlingsförbehåll och hembudsförbehåll avseende aktier av serie A,
ändring av Bolagets verksamhetsföremål samt ändring av Bolagets firma
till Evendo AB (publ). Befintliga aktier i Bolaget ska utgöra aktier
av serie B.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en riktad kvittningsemission av
sammanlagt högst 4.507.811.514 aktier till Bolagets huvudaktieägare
mot betalning för varje tecknad aktie om ca. 0,00245774417529355
kronor. Grunden för teckningskursens fastställande är en
överenskommelse mellan majoritetsägarna i Bolaget och
fordringshavarna. Betalning ska erläggas genom verkställande av
kvittning av tecknarnas respektive fordringar på Bolaget om
sammanlagt 11.079.047,496667 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom
komma att öka med högst 11.079.047,496667 kronor.

Bolagsstämman beslutade om att minska aktiekapitalet med totalt
10.171.398,677310 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen sker genom indragning av 4.138.509.931 av de under
föregående stycke emitterade aktierna. Efter genomförd indragning
kommer således aktietecknarna att ha erhållit högst 369.301.583
aktier i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade om en fondemission innebärande en ökning av
aktiekapitalet med 25.916.396,677310 kronor, varvid ökningsbeloppet
tillförs aktiekapitalet från Bolagets fria egna kapital.
Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier.

Bolagsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 24.412.647
kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen sker utan
indragning av aktier. Återbetalningen sker till samtliga aktieägare
som är införda i aktieägarförteckningen per avstämningsdagen för
återbetalningen, pro rata i förhållande till respektive aktieägares
innehav av aktier i Bolaget och ska bestå av samtliga 776.179.040
aktier i Bolagets dotterbolag, Mobile Loyalty Europe AB, org.nr
556712-5231. Återbetalningen ska genomföras så snart som möjligt
efter avstämningsdagen. Avstämningsdagen, som infaller sju vardagar
efter registrering hos Bolagsverket av samtliga relevanta beslut,
beräknas infalla den 27 juli 2018.

Bolagsstämman beslutade att emittera totalt högst 4.398.348.200 aktier
till säljarna av Evendo, varav högst 2.385.620.900 utgörs av icke
noterade A aktier som ger rätt till tio (10) röster och resterande
aktier utgörs av B aktier som ger rätt till en (1) röst
("Vederlagsaktierna"). Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet
med högst 19.331.263,435015 kronor. Aktierna av serie A omfattas av
hembuds- och omvandlingsförbehåll. Rätten att teckna aktierna
tillkommer säljarna av Evendo. Betalning ska erläggas genom tillskott
av apportegendom bestående av samtliga aktier i Evendo. För varje
tecknad aktie av serie A och serie B ska erläggas 0,0204622271606418
kronor, totalt 90.000.000 kronor. Grunden för teckningskursens
fastställande är resultatet av förhandling mellan majoritetsägarna i
Bolaget och representanter för aktieägarna i Evendo.
Vederlagsaktierna utgör upp till 85 procent av det totala utestående
antalet aktier och upp till ca 97,1 procent av totalt antal röster i
ADONnews efter Transaktionen. Genom emissionen av Vederlagsaktierna
uppgår Kasper Larsens innehav till upp till ca 52,6 procent av de
utestående aktierna och upp till ca 79,6 procent av rösterna i
ADONnews. Det erinras om att Aktiemarknadsnämnden innan bolagsstämman
har beviljat Kasper Larsen dispens från budplikt med anledning av
teckning av de till honom emitterade Vederlagsaktierna i enlighet med
ovan.

Bolagsstämman beslutade att inte genomföra den av styrelsen föreslagna
sammanläggningen och att inte heller genomföra den av styrelsen
föreslagna och med sammanläggningen sammanhängande emissionen av
högst 60 aktier av serie B.

Bolagsstämman beslutade att entlediga samtliga befintliga
styrelseledamöter och i deras ställe utse Kasper Larsen, Ivan
Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg till styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att inom
ramen för den efter bolagsstämman registrerade bolagsordningen, vid
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande
årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.
Sådant emissionsbeslut ska kunna ske mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska
kunna ske med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kasper Kjærbye Larsen, styrelseledamot
Tel: +45 28 83 92 01
kkl@evendo.com (mailto:)

OM ADONNEWS

Spotlight Stock Market kortnamn: ADON

ADONnews (genom Mobile Loyalty Europe AB), utvecklar och säljer
abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala
företag.

För mer information, besök ADONnews webbplats www.adonnews.com.
OM EVENDO

Evendo har en plattform riktad mot en attraktiv men ännu ej
digitaliserad marknad, företagsinriktade evenemang. Den globala
marknaden bedöms i nuläget vara 800 miljarder euro årligen.
Evenemangsmarknaden har ännu inte sett någon automation och hanteras
i dag på ad hoc basis även av stora bolag. Automatiserad hantering
innebär stora kostnadsbesparingar, större överblick över utbud och
minskad risk. Evendo avser att ta en position i detta attraktiva
segment som förväntas utvecklas på samma sätt som
hotellbokningsmarknaden, som efter en radikal automatisering i dag
helt domineras av internationella bokningsbolag.

Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat
bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till
produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och
möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo. Så vitt Evendo
känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat
metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den
utsträckningen.

På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med
över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största
evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan
privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har
ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar
nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga
total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien. För mer
information, besök Evendos webbplats www.evendo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adonnews/r/adonnews-sweden-ab--pressmeddelande...
http://mb.cision.com/Main/11636/2573357/876843.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.