Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

Advania: Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Advania Holding AB ("Advania"), ett bolag indirekt ägt av Advania
Invest AB ("Advania Invest"), lämnade den 27 april 2017 ett
rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB
(publ) ("Caperio") ("Erbjudandet"). Den 31 maj 2017 meddelade Advania
att Erbjudandet fullföljdes och att acceptfristen för Erbjudandet
förlängdes. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den
12 juni 2017.

Efter den initiala acceptfristens utgång innehade Advania 4 530 096
aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och
rösterna i Caperio.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) Under den
förlängda acceptfristen har

218 256 aktier lämnats in i Erbjudandet. Per idag innehar Advania
därmed 4 748 352 aktier i Caperio, motsvarande cirka 98,7 procent av
aktierna och rösterna i Caperio.1 Advania kan komma att förvärva
ytterligare aktier i Caperio på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 16
juni 2017. Advania har beslutat att inte förlänga acceptfristen
ytterligare.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i
syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet.
Vidare har Caperio, på begäran av Advania, ansökt om att handeln i
Caperios aktie på Nasdaq First North ska upphöra. Sista dag för
handel i Caperio-aktien på Nasdaq First North har fastställts till
den 26 juni 2017.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet:
www.advania.com/offer

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 juni 2017
kl. 07:30.

Viktigt meddelande
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. Advania avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag och Advania kommer inte att utbetala något
vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon sådan jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Advanias och Caperios kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Advania har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Baserat på 4 808 639
utestående aktier, vilket är det totala antalet aktier i Caperio.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advania/r/advania-innehar-efter-erbjudandets-g...
http://mb.cision.com/Main/8668/2287840/687776.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.