Du är här

2014-05-05

ÅF AB: Kommuniké från ÅFs årsstämma 2014

För mer information
:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Måndagen den 5 maj 2014 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens
huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
moderbolaget för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 6,50
per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 8 maj
2014. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 13 maj
2014.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman Marika Fredriksson,
Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina
Schauman och Anders Snell som styrelseledamöter och Staffan Jufors valdes som
ny styrelseledamot. Årsstämman valde Anders Narvinger som ny
styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, inräknat ersättning för
utskottsarbete, skall utgå med totalt 2 765 000 kronor till styrelsens
ledamöter som inte är anställda i ÅF. Arvodet skall fördelas med 600 000
kronor till styrelseordföranden och med 260 000 kronor till var och en av
övriga sju styrelseledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall
utgå med 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av
övriga två ledamöter. För arbete i ersättnings-utskottet utgår arvode med 75
000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två
ledamöter.

Revisor

Revisionsbolaget Ernst&Young, med Hamish Mabon som huvudansvarig, utsågs till
bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2015.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman principerna för lön och
annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Prestationsrelaterat aktieprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att anta
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Programmet omfattar högst 250 000
aktier av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram
2014 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin
bruttolön för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en
12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre
år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen
fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett
motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie
matchning i enlighet med ovan kommer ytterligare, resultatbaserad,
prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 250 000 egna
aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Bemyndigandet erfordras för leverans av aktier
till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 och för att säkra
därmed sammanhängande kostnader. Bemyndigandet enligt ovan innefattar även
rätt att förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av
omräkning vid split.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om
dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B
för genomförande av årsstämmorna 2010, 2011 och 2013 beslutade
Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX
Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Högst 140 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare
i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010-2013. Vidare skall bolaget äga rätt
att, före årsstämman 2015, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 50 000
aktier av innehavet i syfte att täcka vissa utgifter för programmet, i
huvudsak sociala avgifter. Bemyndigandet innefattar även rätt att förvärva
eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa
årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom
eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan
nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på
marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt
högst uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget
med högst 15 000 000 kronor. Bemyndigandet innefattar även rätt att emittera
det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Uppdelning av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att varje aktie ska
delas upp i två. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag
samt att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear
Sweden AB. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag ska vara 17 juni 2014.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att till ledamöter i ersättningskommittén utse Marika
Fredriksson, Anders Narvinger (ordförande) och Anders Snell. Vidare beslutade
styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Anders Narvinger,
Joakim Rubin och Kristina Schauman (ordförande).

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter
och IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1253/R/1782704/610287.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ÅF AB via Globenewswire

HUG#1782704

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.