Du är här

2014-04-11

Afarak Group: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 11.4.2014 klo 14:00
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.5.2014 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa, osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki.
Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30.
A.
VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1.
Kokouksen avaus

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

3.
Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4.
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6.
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7.
Toimitusjohtajan katsaus

8.
Tilikauden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
yhtiökokoukselle

9.
Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

10.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

11.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei maksa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 13.5.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 9.5.2014 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 22.5.2014.
12.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan.
14.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi.
15.
Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 2015, valitaan uudelleen Michael Lillja (Suomen kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian kansalainen), Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Alfredo Parodi (Italian kansalainen) ja Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen).
16.
Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvinkoa.
17.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 24.843.200 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
18.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.
Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
19.
Kokouksen päättäminen

B.
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarakgroup.com. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22. toukokuuta 2014 alkaen.
C.
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.4.2014 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
2.
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 5.5.2014 kello 16.00 mennessä joko:
- kirjallisesti osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarakgroup.com; tai
- faksilla numeroon 09 4129811
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
3.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien käytettäväksi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Afarak Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.5.2014 kello 16.00.
4.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 5.5.2014 klo 10.00 mennessä.
5.
Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2014 yhteensä 248.432.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.
Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2013 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen sekä suomeksi että englanniksi. Kaikki dokumentit voi tilata puhelimitse numerosta 050 372 1130 arkisin kello 10.00-16.00 välisenä aikana. Dokumentit saa myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.afarakgroup.com.
HELSINGISSÄ, 11. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2014

AFARAK GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175,danko.konchar@afarak.com
Investec Bank Plc

Jeremy Wrathall, +44 (0)20 7597 5970
Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire

HUG#1776686

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.