Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

AGES: AGES Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Delårsperioden

· Nettoomsättningen var 598 MSEK (493)

· Rörelseresultat 41 MSEK (36)

· Resultat före skatt uppgick till 37 MSEK (34)

· Resultat efter skatt uppgick till 29 MSEK (26)

· Resultat per aktie var 4,15 SEK (3,85)

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen var 287 MSEK (268)

· Rörelseresultat 15 MSEK (15)

· Resultat före skatt uppgick till 13 MSEK (14)

· Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (10)

· Resultat per aktie var 1,45 SEK (1,55)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Den generella efterfrågan från våra kunder fortsätter att ligga på en
konstant hög nivå.

En obalans har dock uppstått mellan olika produkt-grupper då vi nu kan
se en klar nedgång i efterfrågan på komponenter kopplade till
dieselmotor för personvagnar. Den enhet som främst drabbas av dessa
effekter är vårt stora gjuteri i Unnaryd. Samtidigt befinner sig
flera av enhetens kunder i en fas där de genomför byte av olika
produktversioner, vilket ytterligare har förstärkt volymminskningen.

Ett gjuteri i AGES Unnaryds storleksordning kräver ett process- och
produktionsupplägg med hög utnyttjande-grad för att kunna
upprätthålla effektiviteten - och därmed ge god lönsamhet. En
anpassning av organisationen har inletts för att motsvara den
uppkomna situationen och det kapacitetsbehov som prognostiseras för
hösten. Samtidigt prioriteras och intensifieras gruppens
marknadsaktiviteter för att sälja den kapacitet som nu står till
marknadens förfogande. Ledtiden för nya projekt inom gjutning är dock
vanligtvis lång och effekterna beräknas först komma tidigast under
2019.

Våra övriga enheter, som inte i lika hög grad är kopplade mot
personvagnar och dieseldrivlina, uppvisar samtidigt rekordhög
beläggningsgrad. Denna positiva trend skapar i sig utmaningar inför
den kommande semesterperioden vad gäller att upprätthålla
leveransläget. För att möta den förväntade situationen har flera
kapacitetshöjande investeringar gjorts under perioden. Vi ser att
kunderna i sina prognoser förutspår att den höga volymen kommer att
fortgå under hösten.

Vi konstaterar med tillfredsställelse att AGES fortsatt uppvisar
mycket bra utfall på genomförda kvalitetsmätningar, både vad gäller
leveransprecision, produktkvaliteten och i kundernas olika
systemgranskningar. Dessa siffror uppmärksammas av marknaden och är
en viktig delförklaring till att offertstocken fortsätter att växa.
Det positiva utfallet har också banat väg för flera intressanta
diskussioner kring nya samarbeten med både svenska och europeiska
kunder.

Råmaterialpriserna ökade ytterligare under periodens inledning för att
senare falla tillbaka något. Ökningen drivs både av uppgång i
världsmarknadspriset och av valutaeffekter. För kundavtal där det
inte finns materialklausuler har en rad prisökningar gjorts under
perioden. AGES har inte fullt ut kunnat kompensera kostnadsuppgången
vilket fått en mindre negativ effekt på marginalerna och därmed
resultatet. För kundavtal med inskrivna materialklausuler har
justeringar gjorts, vilket föranlett en uppvärdering av lager och
därigenom bidragit med en liten positiv engångseffekt på resultatet
under perioden.

Framtida utveckling

Inför hösten ser vi en fortsatt hög orderstock för koncernen som
helhet, men räknar också med att obalansen i beläggningen fortgår.
Det är framför allt vårt stora gjuteri som inte kommer att köras på
full kapacitet som en följd av beläggningssituationen.

Aktiviteter med syfte att tillföra nya affärer och därmed volymer för
att åter öka nyttjandegraden hos AGES Unnaryd, kommer att ha hög
prioritet i koncernen framöver.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår
till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier
under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova
Fondkommission AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ages/r/ages-delarsrapport-1-januari---30-juni-...
http://mb.cision.com/Main/9847/2574162/877461.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.