Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-17

ahaWorld: Kallelse till extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
("Extrastämman") måndagen den 7 augusti 2017 kl 11.00 på ahaWorld ABs
kontor, Grev Turegatan 9A i Stockholm. Registrering påbörjas klockan
10:45.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman skall:

- vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 1 augusti 2017.

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman anmodas:

- anmäla avsikt att delta i Extra bolagsstämman till bolaget senast klockan 16.00 tisdagen den 1 augusti 2017; per post: ahaWorld AB, Box 2103, 750 02 Uppsala eller via e-mail till krister@ahaworld.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltar-registrera sina aktier måste i god tid före den 1augusti
2017 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
Extra bolagsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Extra
bolagsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dag tecknad
fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget var den 1 juli 2017, 17 578 089
st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämma

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Godkännande av förslaget till dagordning

6.Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7.Beslut angående:

7a) Fastställande av incitamentprogram för anställda och ledande
befattningshavare

7b) Fastställande av incitamentprogram för styrelseledamöter

8.Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet: Införande av incitamentsprogram

Bakgrund

Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna i ahaWorld AB att
godkänna ett incitamentsprogram för anställda och ledande
befattningshavare. Därför har styrelsen beslutat att kalla till extra
bolagsstämma. Styrelsen är av uppfattningen att införande av ett
incitamentsprogram kommer att vara till fördel för såväl de anställda
och ledande befattningshavare som omfattas av programmet som bolagets
aktieägare, och att det kommer att underlätta att behålla
nyckelpersoner inom Bolaget.

På initiativ från en utomstående aktieägare, Jan Pettersson, har
förslag inkommit om att inkludera styrelseledamöter i ett framtida
incitamentsprogram. Bakgrunden till initiativet är att Bolagets
styrelseledamöter medverkar aktivt i Bolagets förändringsprocess och
i en sådan tidsmässig omfattning att det i praktiken är att anse att
de är verksamma på samma sätt som en anställd. För att stimulera till
extraordinärt engagemang anses även styrelseledamötena ingå i
incitamentsprogrammet.

Omfattning och utspädningseffekt

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta tio personer inom Bolaget och
uppgår till högst 872 517 teckningsoptioner som berättigar till
teckning av en aktie vardera. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer således att vara maximalt
872 517 aktier eller ca 4,7 procent av det totala antalet aktier och
röster, baserat på antal aktier/röster i Bolaget per den 1 juli 2017.
Optionsprogrammet innebär att Bolagets aktiekapital efter inlösen kan
komma att öka med högst 95 976,87 kr.

Optionsprogrammets löptid är 18 månader, och inlösen skall ske under
januari 2019.

Teckningskursen är satt till 3,30 kr, motsvarande 1,5 gånger
snittkursen (senaste 30 dagar). Sedvanliga villkor för eventuell
omräkning av antal aktier och teckningskurs gäller.

Bolaget avser att kommunicera det exakta utfallet av deltagarnas
teckning i optionsprogrammet innan utgången av augusti månad. Fullt
deltagande i programmet kommer att tillföra Bolaget 174 503,40 kr i
optionspremier.

Slutligen föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering därav hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Fullständigt förslag och villkor för incitamentsprogrammet finns att
läsa på Bolagets hemsida, http://www.ahaworld.se.

Juli 2017 - ahaWorld AB (publ), Styrelsen

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90,
krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på
internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i
slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina
dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en
unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För
mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20
90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha
Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar:
http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com,
http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahaworld/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11632/2307489/700351.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.